แปลโค้ด OBDII OBD2 ภาษาไทย

แปลโค้ด OBDII OBD2 ภาษาไทย
แปลโค้ด OBDII OBD2 ภาษาไทย ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ OBD-II แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. DTC (Diagnostic Trouble Code) หมายถึง รหัสวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งใช้ในการคาดคะเนความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น เมื่ออ่านรหัสวิเคราะห์ปัญหาเป็นรหัส P0068 ตามมาตรฐานที่กำหนดก็จะหมายถึงว่า อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงสูงเกินไป เป็นต้น 2. ข้อมูลการทำงานแบบ Real-time เป็นข้อมูลที่ได้จากตัวตรวจจับการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพการทำงาน หรือใช้เพื่อประมวลความเสียหายประกอบกับรหัส DTC หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น ความเร็วรอบเครื่องยนต์ อุณหภูมิหม้อน้ำ แรงดันคอมมอลเรล ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขณะรถกำลังวิ่งหรือไม่ (รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไป) 3. ข้อมูลการทำงานแต่ละช่วงเวลา เป็นการอ่านข้อมูลแบบ Real-time ในช่วงต้นของรอบเวลา และ ล็อกข้อมูลนั้นไว้จนครบรอบของเวลา ก่อนที่จะอ่านข้อมูลอีกครั้ง ข้อมูลที่ได้นี้จะใช้สำหรับประกอบการปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์ OBD-II โปรโตคอล วงการอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ร่วมมือกับ The Society of Automotive Engineers (SAE) เพื่อกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคและกฏข้อบังคับสำหรับ OBD-II ขึ้นมา โดยมาตรฐานนี้จะเป็นการกำหนดรูปแบบของข้อมูลที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน วิธีการในการทดสอบ รวมถึงการกำหนดรหัสวิเคราะห์ปัญหาให้เป็นรหัสที่สามารถใช้ได้เหมือนกันหมดโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ หรือรุ่นของรถ

แปลโค้ด OBDII OBD2 ภาษาไทย
ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ OBD-II แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ
1. DTC (Diagnostic Trouble Code) หมายถึง รหัสวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งใช้ในการคาดคะเนความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น เมื่ออ่านรหัสวิเคราะห์ปัญหาเป็นรหัส P0068 ตามมาตรฐานที่กำหนดก็จะหมายถึงว่า อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงสูงเกินไป เป็นต้น
2. ข้อมูลการทำงานแบบ Real-time เป็นข้อมูลที่ได้จากตัวตรวจจับการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพการทำงาน หรือใช้เพื่อประมวลความเสียหายประกอบกับรหัส DTC หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น ความเร็วรอบเครื่องยนต์ อุณหภูมิหม้อน้ำ แรงดันคอมมอลเรล ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขณะรถกำลังวิ่งหรือไม่ (รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไป)
3. ข้อมูลการทำงานแต่ละช่วงเวลา เป็นการอ่านข้อมูลแบบ Real-time ในช่วงต้นของรอบเวลา และ ล็อกข้อมูลนั้นไว้จนครบรอบของเวลา ก่อนที่จะอ่านข้อมูลอีกครั้ง ข้อมูลที่ได้นี้จะใช้สำหรับประกอบการปรับแต่งการทำงานของเครื่องยนต์
OBD-II โปรโตคอล
วงการอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ร่วมมือกับ The Society of Automotive Engineers (SAE) เพื่อกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคและกฏข้อบังคับสำหรับ OBD-II ขึ้นมา โดยมาตรฐานนี้จะเป็นการกำหนดรูปแบบของข้อมูลที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน วิธีการในการทดสอบ รวมถึงการกำหนดรหัสวิเคราะห์ปัญหาให้เป็นรหัสที่สามารถใช้ได้เหมือนกันหมดโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ หรือรุ่นของรถ

รายละเอียดโค๊ดต่างๆของ OBDII (Diagnostic Trouble Code)
P0001 วงจรควบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (เปิด)
P0002 การทำงานวงจรควบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
P0003 วงจรครบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่ำ)
P0004 วงจรครบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (สูง)
P0005 วงจรควบคุมวาล์วปิดน้ำมัน (เปิด)
P0006 วงจรควบคุมวาล์วปิดน้ำมัน (ต่ำ)
P0007 วงจรควบคุมวาล์วปิดน้ำมัน (สูง)
P0008 การทำงานของระบบตำแหน่งเครื่องยนต์ (แบงค์1)
P0009 การทำงานของระบบตำแหน่งเครื่องยนต์ (แบงค์2)
P0010 วงจรตำแหน่งขณะทำงานเพลาข้อเหวี่ยง A (แบงค์1)
P0011 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง A – จังหวะไทม์มิ่งล่วงหน้ามากไป หรือ ระบบการทำงาน (แบงค์1)
P0012 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง A – จังหวะไทม์มิ่งล่าช้ามากไป (แบงค์1)
P0013 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง B ขณะทำงาน (แบงค์1)
P0014 ตำแหน่งเพลงข้อเหวี่ยง B -จังหวะไทม์มิ่งล่วงหน้ามากไป หรือ ระบบการทำงาน (แบงค์ 1)
P0015 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง B – จังหวะไทม์มิ่งล่าช้ามากไป (แบงค์ 1)
P0016 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง – ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 1 เซนเซอร์ A)
P0017 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง – ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 1 เซนเซอร์ B)
P0018 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง – ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 2 เซนเซอร์ A)
P0019 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง – ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 2 เซนเซอร์ B)
P0020 วงจรตำแหน่งขณะทำงานเพลาข้อเหวี่ยง A (แบงค์ 2)
P0021 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว A – จังหวะไทม์มิ่งลล่วงหน้ามากไป (แบงค์ 2)
P0022 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว A – จังหวะไทม์มิ่งล่าช้าเกิดไป (แบงค์ 2)
P0023 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว B – วงจรขณะทำงาน (แบงค์ 2)
P0024 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว B – จังหวะไทม์มิ่งล่วงหน้มากไป หรือ ระบบทำงาน (แบงค์ 2)
P0025 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว B – จังหวะไทม์มิ่งล่าช้าเกิดไป (แบงค์ 2)
P0026 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอดี (แบงค์ 1)
P0027 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอเสีย (แบงค์ 1)
P0028 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอดี (แบงค์ 2)
P0029 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอเสีย (แบงค์ 2)
P0030 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน (แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1)
P0031 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ (แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1)
P0032 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง (แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1)
P0033 วงจรควบคุมวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์
P0034 วงจรควบคุมวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( ต่ำ )
P0035 วงจรควบคุมวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( สูง )
P0036 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0037 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0038 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0039 วงจรควบคุมการทำงานวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์
P0040 สัญญาณออกชิเจนเซนเซอร์สับเปลี่ยน แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 / แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1
P0041 สัญญาณออกชิเจนเซนเซอร์สับเปลี่ยน แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 / แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2
P0042 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0043 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0044 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0045 วงจรโซลินอยด์ควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( เปิด )
P0046 การทำงานวงจรควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์
P0047 วงจรโซลินอยด์ควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( ต่ำ )
P0048 วงจรโซลินอยด์ควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( สูง )
P0049 ความเร็วของเทอร์โบมากเกินไป
P0050 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0051 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0052 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0053 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0054 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0055 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0056 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0057 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0058 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0059 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0060 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0061 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0062 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0063 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0064 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0065 การทำงานควบคุมหัวฉีด
P0066 วงจรควบคุมหัวฉีด หรือ วงจร ต่ำ
P0067 วงจรควบคุมหัวฉีด หรือ วงจร สูง
P0068 MAP/MAF สัมพันธ์กับตำแหน่งปีกผีเสื้อ
P0069 แรงดัน MAP/BP สัมพันธ์กัน
P0070 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ
P0071 การทำงานเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ
P0072 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ ( ต่ำ )
P0073 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ ( สูง )
P0074 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ ขาดช่วง
P0075 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ( แบงค์ 1 )
P0076 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ต่ำ ( แบงค์ 1 )
P0077 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี สูง ( แบงค์ 1 )
P0078 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ( แบงค์ 1 )
P0079 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ต่ำ ( แบงค์ 1 )
P0080 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย สูง ( แบงค์ 1 )
P0081 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ( แบงค์ 2 )
P0082 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ต่ำ ( แบงค์ 2 )
P0083 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี สูง ( แบงค์ 2 )
P0084 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ( แบงค์ 2 )
P0085 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ต่ำ ( แบงค์ 2 )
P0086 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย สูง ( แบงค์ 2 )
P0087 ระบบแรงดันทางเดินน้ำมันต่ำมาก
P0088 ระบบแรงดันทางเดินน้ำมันสูงมาก
P0089 การทำงานปรับแรงดันน้ำมัน 1
P0090 วงจรควบคุมปรับแรงดันน้ำมัน 1
P0091 วงจรควบคุมปรับแรงดันน้ำมัน 1 ต่ำ
P0092 วงจรควบคุมปรับแรงดันน้ำมัน 1 สูง
P0093 ตรวจพบการรั่วระบบน้ำมัน – รั่วมาก
P0094 ตรวจพบการรั่วระบบน้ำมัน – รั่วน้อย
P0095 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2
P0096 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2
P0097 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2 ต่ำ
P0098 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2 สูง
P0099 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2 ขาดช่วง/ไม่คงที่
P0100 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล )
P0101 การทำงานวงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล )
P0102 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล ) ต่ำ
P0103 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล ) สูง
P0104 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล ) ขาดช่วง
P0105 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric
P0106 การทำงานวงจรแรงดัน Manifold/Barometric
P0107 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric ต่ำ
P0108 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric สูง
P0109 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric ขาดช่วง
P0110 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1
P0111 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1
P0112 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1 ต่ำ
P0113 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1 สูง
P0114 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1 ขาดช่วง
P0115 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
P0116 การทำงานวงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
P0117 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ต่ำ
P0118 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น สูง
P0119 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ขาดช่วง
P0120 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P0121 การทำงานวงจรสวิช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P0122 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
P0123 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
P0124 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
P0125 อุณหภูมิหล่อเย็นไม่เพียงพอสำหรับปิดวงจรน้ำมัน
P0126 อุณหภูมิหล่อเย็นไม่เพียงพอสำหรับการทำงาน
P0127 อุณหภูมิไอดี สูงมากเกินไป
P0128 เทอร์โมสตั๊ดหล่อเย็น ( อุณหภูมิหล่อเย็น ต่ำกว่า อุณหภูมิเทอร์โมสตั๊ด )
P0129 แรงดัน Barometric ต่ำเกินไป
P0130 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0131 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0132 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0133 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0134 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0135 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0136 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0137 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0138 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0139 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0140 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0141 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0142 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0143 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0144 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0145 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0146 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0147 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0148 จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่อง
P0149 จังหวะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่อง
P0150 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0151 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0152 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0153 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0154 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0155 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0156 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0157 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0158 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0159 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0160 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0161 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0162 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0163 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0164 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0165 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0166 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0167 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0168 อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงสูงมากเกิดไป
P0169 จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้อง
P0170 Fuel Trim ( แบงค์ 1 )
P0171 ส่วนผสมบางเกินไป ( แบงค์ 1 )
P0172 ส่วนผสมหนาเกินไป ( แบงค์ 1 )
P0173 Fuel Trim ( แบงค์ 2 )
P0174 ส่วนผสมบางเกินไป ( แบงค์ 2 )
P0175 ส่วนผสมหนาเกินไป ( แบงค์ 2 )
P0176 วงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน
P0177 การทำงานวงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน
P0178 วงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน ต่ำ
P0179 วงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน สูง
P0180 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A
P0181 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A
P0182 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A ต่ำ
P0183 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A สูง
P0184 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A ขาดช่วง
P0185 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B
P0186 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B
P0187 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B ต่ำ
P0188 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B สูง
P0189 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B ขาดช่วง
P0190 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน
P0191 การทำงานวงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน
P0192 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน ต่ำ
P0193 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน สูง
P0194 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน ขาดช่วง
P0195 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง
P0196 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง
P0197 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง ต่ำ
P0198 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง สูง
P0199 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง ขาดช่วง
P0200 วงจรหัวฉีด เปิด
P0201 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 1
P0202 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 2
P0203 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 3
P0204 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 4
P0205 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 5
P0206 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 6
P0207 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 7
P0208 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 8
P0209 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 9
P0210 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 10
P0211 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 11
P0212 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 12
P0213 สตาร์ทเย็น หัวฉีดที่ 1
P0214 สตาร์ทเย็น หัวฉีดที่ 2
P0215 โซนอยล์เครื่องยนต์ปิด
P0216 วงจรควบคุมจังหวะการฉีดของหัวฉีด
P0217 สภาวะอุณหภูมิหล่อเย็นสูง
P0218 สภาวะอุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูง
P0219 สภาวะความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง
P0220 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P0221 การทำงานวงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P0222 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
P0223 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
P0224 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
P0225 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P0226 การทำงานวงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P0227 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
P0228 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
P0229 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
P0230 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันต่ำ
P0231 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ( ต่ำ )
P0232 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ( สูง )
P0233 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ( ขาดช่วง )
P0234 สภาวะเทอร์โบ/ชุปเปอร์ชาร์จ โอเวอร์บูสท์
P0235 วงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0236 การทำงานวงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0237 วงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
P0238 วงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
P0239 วงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0240 การทำงานวงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0241 วงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
P0242 วงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
P0243 โซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0244 การทำงานโซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0245 โซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
P0246 โซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
P0247 โซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0248 การทำงานโซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0249 โซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
P0250 โซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
P0251 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
P0252 การทำงานปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
P0253 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ต่ำ
P0254 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) สูง
P0255 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ขาดช่วง
P0256 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
P0257 การทำงานปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
P0258 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ต่ำ
P0259 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) สูง
P0260 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ขาดช่วง
P0261 วงจรหัวฉีด สูบที่ 1 ต่ำ
P0262 วงจรหัวฉีด สูบที่ 1 สูง
P0263 ความสมดุลย์ สูบที่ 1
P0264 วงจรหัวฉีด สูบที่ 2 ต่ำ
P0265 วงจรหัวฉีด สูบที่ 2 สูง
P0266 ความสมดุลย์ สูบที่ 2
P0267 วงจรหัวฉีด สูบที่ 3 ต่ำ
P0268 วงจรหัวฉีด สูบที่ 3 สูง
P0269 ความสมดุลย์ สูบที่ 3
P0270 วงจรหัวฉีด สูบที่ 4 ต่ำ
P0271 วงจรหัวฉีด สูบที่ 4 สูง
P0272 ความสมดุลย์ สูบที่ 4
P0273 วงจรหัวฉีด สูบที่ 5 ต่ำ
P0274 วงจรหัวฉีด สูบที่ 5 สูง
P0275 ความสมดุลย์ สูบที่ 5
P0276 วงจรหัวฉีด สูบที่ 6 ต่ำ
P0277 วงจรหัวฉีด สูบที่ 6 สูง
P0278 ความสมดุลย์ สูบที่ 6
P0279 วงจรหัวฉีด สูบที่ 7 ต่ำ
P0280 วงจรหัวฉีด สูบที่ 7 สูง
P0281 ความสมดุลย์ สูบที่ 7
P0282 วงจรหัวฉีด สูบที่ 8 ต่ำ
P0283 วงจรหัวฉีด สูบที่ 8 สูง
P0284 ความสมดุลย์ สูบที่ 8
P0285 วงจรหัวฉีด สูบที่ 9 ต่ำ
P0286 วงจรหัวฉีด สูบที่ 9 สูง
P0287 ความสมดุลย์ สูบที่ 9
P0288 วงจรหัวฉีด สูบที่ 10 ต่ำ
P0289 วงจรหัวฉีด สูบที่ 10 สูง
P0290 ความสมดุลย์ สูบที่ 10
P0291 วงจรหัวฉีด สูบที่ 11 ต่ำ
P0292 วงจรหัวฉีด สูบที่ 11 สูง
P0293 ความสมดุลย์ สูบที่ 11
P0294 วงจรหัวฉีด สูบที่ 12 ต่ำ
P0295 วงจรหัวฉีด สูบที่ 12 สูง
P0296 ความสมดุลย์ สูบที่ 12
P0297 สภาวะความเร็วรถยนต์ สูงเกินไป
P0298 อุณหภูมิน้ำมันเครื่องสูงเกิดไป
P0299 สภาวะเทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ อันเดอร์บูสท์
P0300 จุดระเบิดผิดพลาดหลายสูบ
P0301 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 1
P0302 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 2
P0303 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 3
P0304 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 4
P0305 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 5
P0306 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 6
P0307 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 7
P0308 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 8
P0309 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 9
P0310 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 10
P0311 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 11
P0312 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 12
P0313 จุดระเบิดผิดพลาด น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
P0314 ตรวจพบหนึ่งสูบจุดระเบิดผิดพลาด
P0315 ระบบตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงไม่ผันแปรตามค่ากำหนด
P0316 เครื่องยนต์ทำงานผิดพลาดขณะสตาร์ท ( 1000 รอบ )
P0317 อุปกรณ์ตรวจจับผิดถนนไม่แสดง
P0318 วงจรสัญญาณ A ตรวจจับผิดถนน
P0319 วงจรสัญญาณ B ตรวจจับผิดถนน
P0320 วงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์
P0321 การทำงานวงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์
P0322 วงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์ ไม่มีสัญญาณ
P0323 วงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์ ขาดช่วง
P0324 ระบบควบคุมน็อคบกพร่อง
P0325 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
P0326 การทำงานวงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
P0327 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ต่ำ
P0328 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) สูง
P0329 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ขาดช่วง
P0330 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 )
P0331 การทำงานวงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 )
P0332 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 ) ต่ำ
P0333 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 ) สูง
P0334 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 ) ขาดช่วง
P0335 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A”
P0336 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A”
P0337 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A” ต่ำ
P0338 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A” สูง
P0339 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A” ขาดช่วง
P0340 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี๊ยว “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
P0341 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี๊ยว “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
P0342 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ต่ำ
P0343 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) สูง
P0344 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ขาดช่วง
P0345 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 )
P0346 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 )
P0347 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 ) ต่ำ
P0348 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 ) สูง
P0349 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 ) ขาดช่วง
P0350 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง
P0351 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “A”
P0352 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “B”
P0353 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “C”
P0354 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “D”
P0355 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “E”
P0356 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “F”
P0357 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “G”
P0358 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “H”
P0359 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “I”
P0360 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “J”
P0361 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “K”
P0362 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “L”
P0363 จุดระเบิดผิดพลาด – ระบบน้ำมันไม่สมบูรณ์
P0364 สำรอง
P0365 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 )
P0366 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 )
P0367 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 ) ต่ำ
P0368 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 ) สูง
P0369 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 ) ขาดช่วง
P0370 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A”
P0371 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A” หยุดชงักติดต่อกันมาก
P0372 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A” หยุดชงักเป็นช่วงๆ
P0373 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A” ขาดช่วง
P0374 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A” ไม่มีสญญาณพลั้ส
P0375 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B”
P0376 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B” หยุดชงักติดต่อกันมาก
P0377 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B” หยุดชงักเป็นช่วงๆ
P0378 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B” ขาดช่วง
P0379 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B” ไม่มีสญญาณพลั้ส
P0380 วงจรอุ่นหัวเผา “A”
P0381 วงจรแสดงอุ่นหัวเผา “A”
P0382 วงจรอุ่นหัวเผา “B”
P0385 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B”
P0386 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B”
P0387 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ต่ำ
P0388 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” สูง
P0389 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ขาดช่วง
P0390 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 )
P0391 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 )
P0392 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 ) ต่ำ
P0393 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 ) สูง
P0394 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 ) ขาดช่วง
P0400 การไหลวนของแก๊สไอเสีย
P0401 การไหลวนของแก๊สไอเสียไม่เพียงพอ
P0402 การไหลวนของแก๊สไอเสียมากเกิดไป
P0403 วงจรควบคุมการไหลวงของแก๊สไอเสีย
P0404 การทำงานวงจรควบคุมการไหลวนของแก๊สไอเสีย
P0405 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “A” ต่ำ
P0406 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “A” สูง
P0407 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “B” ต่ำ
P0408 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “B” สูง
P0409 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “A”
P0410 ระบบหัวฉีดอากาศแรงสูง
P0411 ระบบหัวฉีดอากาศแรงสูงการไหลไม่ถูกต้อง
P0412 วงจรวาล์วสวิทช์ “A” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง
P0413 วงจรวาล์วสวิทช์ “A” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง เปิด
P0414 วงจรวาล์วสวิทช์ “A” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง ลัดวงจร
P0415 วงจรวาล์วสวิทช์ “B” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง
P0416 วงจรวาล์วสวิทช์ “B” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง เปิด
P0417 วงจรวาล์วสวิทช์ “B” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง ลัดวงจร
P0418 วงจรควบคุมคุมระบบหัวฉีดอากาศแรงสูง “A”
P0419 วงจรควบคุมคุมระบบหัวฉีดอากาศแรงสูง “B”
P0420 ระบบแคตตาไล้ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
P0421 ประสิทธิภาพการอุ่นความร้อนแคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
P0422 ประสิทธิภาพเมนส์แคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
P0423 ความร้อนแคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
P0424 อุณหภูมิความร้อนแคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
P0425 เซนเซอร์อุณหภูมิแคตตาไล้ท์ติกส์ ( แบงค์ 1 )
P0426 การทำงานเซนเซอร์อุณหภูมิแคตตาไล้ท์ติกส์ ( แบงค์ 1 )
P0427 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำ (เเบงค์ 1 )
P0428 ตัวเร่งปฏิกิริยาอุณหภูมิเซ็นเซอร์สูง (เเบงค์ 1)
P0429 ตัวเร่งปฏิกิริยาวงจรควบคุมเครื่องทำ
P0430 ประสิทธิภาพของระบบตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
P0431 อุ่นเครื่องประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ Catalyst (เเบงค์ 2)
P0432 ประสิทธิภาพ Catalyst หลักต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
P0433 ประสิทธิภาพเร่งร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
P0434 อุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาความร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
P0435 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยา (เเบงค์ 2)
P0436 ตัวเร่งปฏิกิริยาช่วงเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / การแสดง (เเบงค์ 2)
P0437 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำ (เเบงค์ 2)
P0438 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาสูง (เเบงค์ 2)
P0439 ตัวเร่งปฏิกิริยาวงจรควบคุมเครื่องทำ
P0440 ผิดปกติระเหยระบบควบคุมมลพิษ
P0441 ระเหยระบบควบคุมการไหลที่ส่งออกกำจัดที่ไม่ถูกต้อง
P0442 ระบบ Evaporative Emission ควบคุมการรั่วไหล (รั่วขนาดเล็ก) ที่ตรวจพบ
P0443 ระบบควบคุมไอระเหยกำจัดมลพิษควบคุมวงจรวาล์ว
P0444 Evaporative Emission ระบบกำจัดการควบคุมการควบคุมวาล์วเปิดวงจร
P0445 ระบบควบคุมไอระเหยกำจัดมลพิษควบคุมวงจรวาล์ว Shorted
P0446 ระเหยระบบ Emission Vent การควบคุมการควบคุมผิดปกติวงจร
P0447 Evaporative Emission ระบบระบายการควบคุมการควบคุมเปิดวงจร
P0448 ระบบควบคุมไอระเหย Vent วงจรควบคุมการปล่อย shorted
P0449 ระบบควบคุมไอระเหย Vent Emission วาล์ว / Solenoid ผิดปกติวงจร
P0450 ระบบควบคุมไอระเหยความดันผิดปกติเซ็นเซอร์ไอเสีย
P0451 ระบบควบคุมไอระเหยความดันปล่อยช่วงเซนเซอร์ / ประสิทธิภาพ
P0452 ระบบควบคุมไอระเหยความดันปล่อยเซนเซอร์ขาเข้าต่ำ
P0453 ระบบควบคุมไอระเหยความดันปล่อยเซนเซอร์ขาเข้าสูง
P0454 ระบบควบคุมไอระเหยเซนเซอร์ไอเสียความดันไม่สม่ำเสมอ
P0455 ระบบปล่อยไอระเหยควบคุมการรั่วไหลที่ตรวจพบ(การรั่วไหลของมวลรวม)
P0456 การปล่อยมลพิษไอระเหยรั่วขนาดเล็กระบบตรวจพบ
P0457 รั่วระเหยมลพิษระบบควบคุมตรวจพบ
P0458 ระเหยระบบกำจัดมลพิษควบคุมวาล์วต่ำวงจร
P0459 ระเหยระบบกำจัดวงจรการควบคุมการปล่อยสูงวาล์ว
P0460 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์ผิดปกติวงจร
P0461 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์ช่วงวงจร / การแสดง
P0462 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์วงจรป้อนต่ำ
P0463 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์วงจรป้อนสูง
P0464 เชื้อเพลิงวงจรเซ็นเซอร์ระดับสม่ำเสมอ
P0465 ไหลเซ็นเซอร์ล้างผิดปกติวงจร
P0466 ไหลเซ็นเซอร์ล้างช่วงวงจร / การแสดง
P0467 ไหลเซ็นเซอร์ล้างวงจรป้อนต่ำ
P0468 ไหลเซ็นเซอร์ล้างวงจรป้อนสูง
P0469 ล้างวงจรเซ็นเซอร์ความเร็วต่อเนื่อง
P0470 หมดผิดปกติเซ็นเซอร์ความดัน
P0471 ความดันช่วงไอเสียเซนเซอร์ / ประสิทธิภาพ
P0472 เซ็นเซอร์ความดันไอเสียต่ำ
P0473 เซ็นเซอร์ความดันไอเสียสูง
P0474 เซ็นเซอร์ความดันไอเสียเนื่อง
P0475 ความดันควบคุมไอเสียผิดปกติวาวล์
P0476 ความดันควบคุมไอเสียระดับวาล์ว / การแสดง
P0477 ไอเสียวาล์วควบคุมความดันต่ำ
P0478 ไอเสียวาล์วควบคุมแรงดันสูง
P0479 ไอเสียวาล์วควบคุมความดันไม่สม่ำเสมอ
P0480 พัดลมระบายความร้อนผิดปกติจะควบคุมวงจร
P0481 วงจรควบคุมพัดลมระบายความร้อนผิดปกติ 2
P0482 เย็นพัดลม 3 ผิดปกติวงจรควบคุม
P0483 พัดลมเป็นเหตุเป็นผลผิดปกติตรวจสอบการระบายความร้อน
P0484 พัดลมระบายความร้อนวงจรกว่าปัจจุบัน
P0485 พัดลมระบายความร้อนเพาเวอร์ / ผิดปกติวงจรพื้น
P0486 ไอเสียหมุนเวียนแก๊สเซ็นเซอร์วงจร “B”
P0487 วงควบคุมตำเเหน่งปีกผีเสื้อหมุนเวียนเเก็สไอเสีย
P0488 การทำงานวงควบคุมตำเเหน่งปีกผีเสื้อหมุนเวียนเเก็สไอเสีย
P0489 วงจรควบคุมการหมุนเวียนเเก็สไอเสียต่ำ
P0490 วงจรควบคุมการหมุนเวียนเเก็สไอเสียสูง
P0491 ระบบหัวฉีดอากาสเเรงสูง(เเบงค์1)
P0492 ระบบหัวฉีดอากาสเเรงสูง(เเบงค์2)
P0493 ความเร็วรอบพัดลมสูงมากไป
P0494 ความเร็วรอบพัดลมต่ำ
P0495 ความเร็วรอบพัดลมสูง
P0496 การไหลขจัดการระเหยไอเสีย สูง
P0497 การไหลขจัดการระเหยไอเสีย ต่ำ
P0498 วงจรควบคุมวาวล์ช่องระบายระบบระเหยไอเสีย ต่ำ
P0499 วงจรควบคุมวาวล์ช่องระบายระบบระเหยไอเสีย สูง
P0500 เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ “A”
P0501 การทำงานเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์”A”
P0502 วงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์”A” ต่ำ
P0503 เชนเซอร์ความเร็วรถยนต์ “A” ขาดช่วง / สูง
P0504 สวิทช์เบรค “A” สัมพันธ์กัน
P0505 ระบบควบคุมอากาศเดินเบา
P0506 ระบบควบคุมอากาศเดินเบารอบต่ำกว่าที่ขาดไว้
P0507 ระบบควบคุมอากาศเดินเบารอบสูงกว่าที่ขาดไว้
P0508 วงจรระบบควบคุมอากาศเดินเบา ต่ำ
P0509 วงจรระบบควบคุมอากาศเดินเบา สูง
P0510 สวิทช์ต่ำเเหน่งปีกผีเสื้อปิด
P0511 วงจรควบคุมอากาศเดินเบา
P0512 วงจรสตาร์ท
P0513
P0514 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่
P0515 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่
P0516 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่ ต่ำ
P0517 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่ สูง
P0518 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่ ขาดช่วง
P0519 การทำงานระบบควบคุมอากาศเดินเบา
P0520 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง
P0521 การทำงานสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง
P0522 เเรงเครื่อนสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง ต่ำ
P0523 เเรงเครื่อนสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง สูง
P0524 เเรงดันน้ำมันเครื่อง ต่ำมากเกินไป
P0525 การทำงานควบคุมวงจรความเร็ว
P0526 วงจรเซนเซอร์ความเร็วพัดลม
P0527 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วพัดลม
P0528 วงจรเซนเซอร์ความเร็วพัดลม ไม่มีสันญาณ
P0529 วงจรเซนเซอร์คาวมเร็วพัดลม ขาดช่วง
P0530 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ “A”
P0531 การทำงานเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ “A”
P0532 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ “A” ต่ำ
P0533 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ “A” สูง
P0534 ระบบชาร์จเเอร์ สูญเสีย
P0535 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์
P0536 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์
P0537 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์ ต่ำ
P0538 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์ สูง
P0539 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์ ขาดช่วง
P0540 วงจรอุ่นไอดี “A”
P0541 วงจรอุ่นไอดี “A” ต่ำ
P0542 วงจรอุ่นไอดี “A” สูง
P0543 วงจรอุ่นไอดี “A” เปิด
P0544 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 1 เซอนเซอร์ 1)
P0545 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 1 เซอนเซอร์ 1) ต่ำ
P0546 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 1 เซอนเซอร์ 1) สูง
P0547 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 2 เซอนเซอร์ 1)
P0548 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 2 เซอนเซอร์ 1) ต่ำ
P0549 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 2 เซอนเซอร์ 1) สูง
P0550 วงจรสวิทช์ / เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยเพาเวอร์
P0551 การทำงานวงจรสวิทช์ / เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยเพาเวอร์
P0552 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยพาเวอร์ ต่ำ
P0553 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยพาเวอร์ สูง
P0554 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยพาเวอร์ ขาดช่วง
P0555 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเบรค
P0556 การทำงานวงจรเซนเซอร์เเรงดันเเบรค
P0557 วงจรเซนเซอร์ความดันเบรค ต่ำ
P0558 วงจรเซนเซอร์ความดันเบรค สูง
P0559 วงจรเซนเซอร์ความดันเบรค ขาดช่วง
P0560 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้า
P0561 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้าไม่คงที่
P0562 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้า ต่ำ
P0563 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้า สูง
P0564 วงจรควบคุมความเร็ว
P0565 สันญาณควบคุมความเร็ว เปิด
P0566 สันญาณควบคุมความเร็ว ปิด
P0567 สันญาณควบคุมความเร็ว เปิด/ปิด
P0568 สันญาณควบคุมความเร็ว ปรับ
P0567 สันญาณควบคุมความเร็ว ต่อเนื่อง
P0568 สันญาณควบคุมความเร็ว ปรับ
P0569 สันญาณควบคุมความเร็ว ต่อเนื่อง
P0570 สันญาณควบคุมความเร็ว เร่ง
P0571 วงเบรคสวิทช์ “A”
P0572 วงเบรคสวิทช์ “A” ต่ำ
P0573 วงเบรคสวิทช์ “A” สูง
P0574 ระบบควบคุมความเร็ว-ความเร็วรถสูงเกินไป
P0575 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบความเร็ว
P0576 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบความเร็ว ต่ำ
P0577 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบความเร็ว สูง
P0578 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A”
P0579 การทำงานวงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A”
P0580 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A” ต่ำ
P0581 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A” สูง
P0582 วงจรควบคุมความเร็ว เปิด
P0583 วงจรควบคุมความเร็ว ต่ำ
P0584 วงจรควบคุมความเร็ว สูง
P0585 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A/B” สัมพันธ์กัน
P0586 วงจรควบคุมความเร็ว เปิด
P0587 วงจรควบคุมความเร็ว ต่ำ
P0588 วงจรควบคุมความเร็ว สูง
P0589 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “B”
P0590 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “B” Stuck
P0591 การทำงานวงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “B”
P0592 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมคาวมเร็ว “B” ต่ำ
P0593 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมคาวมเร็ว “B” สูง
P0594 วงจรควบคุมคุมความเร็ว เปิด
P0595 วงจรควบคุมคุมความเร็ว ต่ำ
P0596 วงจรควบคุมคุมความเร็ว สูง
P0597 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด เปิด
P0598 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด ต่ำ
P0599 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด สูง
P0600 ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
P0601 เช็คหน่วยความจำควบคุมภายใน บกพร่อง
P0602 โปรเเกรมควบคุมโมดุล บกพร่อง
P0603 หน่วยควบคุมความจำเก็บข้อมูลสดภายในโมดุล บกพร่อง (KAM=keep alive memory)
P0604 หน่วยควบคุมความจำสำหรับอ่านภายในโมดุล บกพร่อง (rom = Read Rom Only Memory)
P0605 หน่วยควบคุมความจำสำหรับอ่านภายในโมดุล บกพร่อง (ROM = Random acccs memory)
P0606 ECM(Engine/Elcclronic control module) PCM (Powertrain controlled moduule)
P0607 การทำงานควบคุมโมดุล เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ vss(vehicle speed sensor ) Output “A”
P0608 ควบคุมโมดุลเซนเซอร์ ความเร็วรถยนต์ VSS (Vehicle Speed Sensor) OutPut”A”
P0609 ควบคุมโมดุลเซนเซอร์ ความเร็วรถยนต์ VSS OutPut”B”
P0610 ควบคุมโมดุล รถบกพร่อง
P0611 การทำงานโมดุลควบคุมหัวฉีดเชื้อเพลิง
P0612 ควบคุมรีเลย์โมดุลควบคุมหัวเฉีดเชื้อเพลิง
P0613 โมดุลควบคุมระบบเกรียร์
P0614 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/อิเล็กโทรนิค/ระบบเกียร์ไม่สมบูรณ์
P0615 วงจรรีเลย์สตาร์เตอร์
P0616 วงจรรีเลย์สตาร์เตอร์ ต่ำ
P0617 วงจรรีเลย์สตาร์เตอร์ สูง
P0618 โมดุลควบความน้ำมันความจำสำหรับอ่านบกพร่อง
P0619 โมดุลควบคุมน้ำมันRAM/ROM(ram=Rnadam memory) บกพร่อง
P0620 วงจรควบคุมกำเนิดไฟฟ้า
P0621 วงจรข้่วดวงไฟซ้ายกำเนิดไฟฟ้า
P0622 วงจรขั้วสนามไฟกำเนิดไฟฟ้า
P0623 วงจรขั้วดวงไฟกำเนิดไฟฟ้า
P0624 วงจรควบคุมดวงไฟฝาน้ำมัน
P0625 วงจรขั้วสนามไฟกำเนิดฟ้า ต่ำ
P0626 วงจรขั้วสนามไฟกำเนิดฟ้า สูง
P0627 วงควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง “A” เปิด
P0628 วงควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง “A” ต่ำ
P0629 วงควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง “A” สูง
P0630 ECM/PCM ไม่สมบูรณ์vin not programmcd
P0631 โมดุลควบคุมไม่สมบูรณ์(TCM) ไม่สมบูรณ์vin not programmcd
P0632 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/อีเลคโทคนิค ไม่สมบูรณ์ odemcter Not Prograammed
P0633 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/อีเลคโทรนิค ไม่สมบูรณ์ immobillizer Not Programmed
P0634 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/ อีเลคโทรนิค PCM/ECM/TCM อุณภูมิสูงเกินไป
P0635 วงจรควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์
P0636 วงจรควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์ ต่ำ
P0637 วงจรควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์ สูง
P0638 การทำงานควบคุมปีกผีเสื้อ (เเบงค์ 1)
P0639 การทำงานควบคุมปีกผีเสื้อ (เเบงค์ 2)
P0640 วงจรควบคุมอุ่นร้อนไอดี
P0641 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “A” เปิด
P0642 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “A” ต่ำ
P0643 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “A” สูง
P0644 วงจรเเสดงสื่อสารผู้ขับรถ
P0645 วงจรควบคุมคลัชท์รีเลย์คอมเพรสเซอร์
P0646 วงจรควบคุมคลัชท์รีเลย์คอมเพรสเซอร์ ต่ำ
P0647 วงจรควบคุมคลัชท์รีเลย์คอมเพรสเซอร์ สูง
P0648 วงจรควบคุมดวงไฟ immobillizer
P0649 วงจรควบคุมดวงไฟควบคุมความเร็ว
P0650 วงจรควบคุมเเสดงดวงไฟ (mil)
P0651 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “B” เปิด
P0652 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “B” ต่ำ
P0653 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “B” สูง
P0654 วงจรควบคุมเร็วรอบเครื่องยนต์
P0655 วงจรควบคุมดวงไฟเเสดงความร้อนเครื่องยนต์
P0656 วงจรระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
P0657 วงจรจ่ายเเรงเคลื่อนไฟฟ้า เปิด
P0658 วงจรจ่ายเเรงเคลื่อนไฟฟ้า ต่ำ
P0659 วงจรจ่ายเเรงเคลื่อนไฟฟ้า สูง
P0660 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์1) เปิด
P0661 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์1) ต่ำ
P0662 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์1) สูง
P0663 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์2) เปิด
P0664 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์2) ต่ำ
P0665 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์2) สูง
P0666 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM
P0667 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM
P0668 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM ต่ำ
P0669 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM สูง
P0670 วงจรควบคุมโมดุลหัวเผา
P0671 วงจรหัวเผา สูบ 1
P0672 วงจรหัวเผา สูบ 2
P0673 วงจรหัวเผา สูบ 3
P0674 วงจรหัวเผา สูบ 4
P0675 วงจรหัวเผา สูบ 5
P0676 วงจรหัวเผา สูบ 6
P0677 วงจรหัวเผา สูบ 7
P0678 วงจรหัวเผา สูบ 8
P0683 วงจรสื่อสารควบคุมโมดุลหัวเผาไปยัง PCM
P0684 การทำงานวงจรสื่อสารควบคุมโมดุลหัวเผาไปยัง PCM
P0685 วงจรควบคุมรีเลย์ ECM / PCM เปิด
P0686 วงจรควบคุมรีเลย์ ECM / PCM ต่ำ
P0687 วงจรควบคุมรีเลย์ ECM / PCM สูง
P0688 วงจรสัณญาณรีเลย์ ECM / PCM เปิด
P0689 วงจรสัณญาณรีเลย์ ECM / PCM ต่ำ
P0690 วงจรสัณญาณรีเลย์ ECM / PCM สูง
P0691 วงจรควบคุมพัดลม 1ต่ำ
P0692 วงจรควบคุมพัดลม 1 สูง
P0693 วงจรควบคุมพัดลม 2 ต่ำ
P0694 วงจรควบคุมพัดลม 2 สูง
P0695 วงจรควบคุมพัดลม 3 ต่ำ
P0696 วงจรควบคุมพัดลม 3 สูง
P0697 เซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “C” เปิด
P0698 เซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “C” ต่ำ
P0699 เซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “C” สูง
P0700 ระบบควบคุมถ่ายทอดกำลังเกียร์
P0701 การทำงานระบบถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
P0702 ระบบอิเลคตริกควบคุมถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
P0703 วงจรสวิทช์เบรค “B”
P0704 วงจรสวิทช์คลัทช์
P0705 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
P0706 การทำงานวงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
P0707 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์) ต่ำ
P0708 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์) สูง
P0709 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์) ขาดช่วง
P0710 วงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์
P0711 การทำงานวงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์
P0712 วงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0713 วงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์ สูง
P0714 วงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
P0715 วงจรเซนเซอร์ “A” ความเร็วเทอร์บายน์
P0716 การทำงานเซนเซอร์ “A” ความเร็วเทอร์บายน์
P0717 วงจรเซนเซอร์ “A” ความเร็วเทอร์บายน์ ไม่มีสัณญาณ
P0718 วงจรเซนเซอร์ “A” ความเร็วเทอร์บายน์ ขาดช่วง
P0719 วงจรสวิทซ์เบคร “B” ต่ำ
P0720 วงจรเซนเซอร์ความเร็ว
P0721 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็ว
P0722 วงจรเซนเซอร์ความเร็ว ไม่มีสัณญาณ
P0723 วงจรเซนเซอร์ความเร็ว ขาดช่วง
P0724 วงจรชวิทซ์เบรค “B” สูง
P0725 วงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์
P0726 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์
P0727 วงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ ไม่มีสันญาณ
P0728 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเครื่องยนต์ ขาดช่วง
P0729 อัตราทด เกียร์ 6 ไม่ถูกต้อง
P0730 อัตราทด เกียร์ ไม่ถูกต้อง
P0731 อัตราทด เกียร์ 1 ไม่ถูกต้อง
P0732 อัตราทด เกียร์ 2 ไม่ถูกต้อง
P0733 อัตราทด เกียร์ 3 ไม่ถูกต้อง
P0734 อัตราทด เกียร์ 4 ไม่ถูกต้อง
P0735 อัตราทด เกียร์ 5 ไม่ถูกต้อง
P0736 อัตราทด เกียร์ 6 ไม่ถูกต้อง
P0737 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์
P0738 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์ ต่ำ
P0739 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์ สูง
P0740 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์ เปิด
P0741 วงจรทอคร์คอนเวิร์ทเตอร์ คลัทช์
P0742 วงจรทอคร์คอนเวิร์ทเตอร์ คลัทช์ เปิด
P0743 วงจรอิเลคทรีตทอตร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์
P0744 วงจรอิเลคทรีคทอคร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ขาดช่วง
P0745 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “A”
P0746 การทำงานควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “A” หรือ ปิด
P0747 การทำงานควบคุมโซลินอยด์ “A” เปิด
P0748 อิเลคทริคควบคุมเเรงดันโซนอยด์ “A”
P0749 ควบคุมเเรงดันโซนอยด์ “A” ขาดช่วง
P0750 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A”
P0751 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A” หรือปิด
P0752 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A” เปิด
P0753 อิเลคทริฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A”
P0754 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A” ขาดช่วง
P0755 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B”
P0756 การทำงานชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B” หรือ ปิด
P0757 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B” เปิด
P0758 อิเลคทริคซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B”
P0759 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B” ขาดช่วง
P0760 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “C”
P0761 การทำงานซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “C” หรือปิด
P0762 การทำงานซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “C” เปิด
P0763 อิเลคทริคซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ C
P0764 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “C” ขาดช่วง
P0765 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B”
P0766 การทำงานซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “D” หรือเปิด
P0767 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “D” เปิด
P0768 อิเลคทริคชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “D”
P0769 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ ขาดช่วง
P0770 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “E”
P0771 การทำงานชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “E” หรือปิด
P0772 ชิฟท์(Shift)โซลินอยด์ “E” เปิด
P0773 อิเลคทริคชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “E”
P0774 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “E” ขาดช่วง
P0775 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B”
P0776 การทำงานควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B” หรือปิด
P0777 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B” เปิด
P0778 ไฟฟ้าควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B”
P0779 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B” ขาดช่วง
P0780 ชิฟท์ (Shift) บกพร่อง
P0781 1-2(Shift)
P0782 2-3(Shift)
P0783 3-4 (Shift)
P0784 4-5 (Shift)
P0785 Shift/Timing โซลินอยด์
P0786 การทำงานShift/Timing โซลินอยด์
P0787 Shift/Timing โซลินอยด์ ต่ำ
P0788 Shift/Timing โซลินอยด์ สูง
P0789 Shift/Timing โซลินอยด์ ขาดช่วง
P0790 วงจรสวิทช์ทำงานปกติ
P0791 วงจรสวิทช์เซนเซอร์ “A” เพลาความเร็วกลาง
P0792 การทำงานสวิทช์เซนเซอร์”A” ความเร็วกลาง
P0793 วงจรสวิทช์เซนเซอร์ “A” เพลาความเร็วกลาง ไม่มีสัณญาณ
P0794 วงจรสวิทช์เซนเซอร์ “A” เพลาความเร็วกลาง ขาดช่วง
P0795 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “C”
P0796 การทำงานควบเเรงดันโซลินอยด์ “C” หรือเปิด
P0797 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “C” เปิด
P0798 ไฟฟ้าควบคุมโซลินอยด์ “C”
P0799 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “C” ขาดช่วง
P0800 ระะบบควบคุม Transfer Casc
P0801 วงควบคุมระงับห้ามถอยกลับ
P0802 ระบบควบคุมถ่ายทอดกำลัง(เกียร์) วงจรเปิด
P0803 วงจรควบคุมโซลินอยด์ 1-4 upshifl (Skip Shift)
P0804 วงจรไฟฟ้าดวงไฟ 1-4 upshifl (Skip Shift)
P0805 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์
P0806 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์
P0807 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ ต่ำ
P0808 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ สูง
P0809 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ ขาดช่วง
P0810 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ บกพร่อง
P0811 คลัทช์ลื่นมากเกินไป
P0812 วงจรจ่ายไฟเข้าถอยกลับ
P0813 วงจรจ่ายไฟออกถอยกลับ
P0814 วงจรเเสดงถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
P0815 วงจรสวิทช์ upShift
P0816 วงจรสวิทช์ down Shift
P0817 วงจรสตาร์ไม่ทำงาน
P0818 วงจรไฟเข้าสวิทช์หลุด
P0819 ความสัมพันธ์ up and Down Shift สวิทช์ไปสู่ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
P0820 วงจรเซนเซอร์ไปสู่คานเกียร์ X-Y
P0821 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ x
P0822 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ y
P0823 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ x ขาดช่วง
P0824 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ y ขาดช่วง
P0825 สวิทช์คานเกียร์ ดึง-ด้น
P0826 วงจรสวิทช์up and Down Shift
P0827 วงจรสวิทช์up and Down Shift ต่ำ
P0828 วงจรสวิทช์up and Down Shift สูง
P0829 5-6 Shift
P0830 วงจร “A” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์
P0831 วงจร “A” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ ต่ำ
P0832 วงจร “A” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ สูง
P0833 วงจร “B” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์
P0834 วงจร “B” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ ต่ำ
P0835 วงจร “B” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ สูง
P0836 วงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ
P0837 การทำงานวงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ
P0838 วงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ ต่ำ
P0839 วงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ สูง
P0840 วงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0841 การทำงานวงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0842 วงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0843 วงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0844 วงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
P0845 วงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0846 การทำงานวงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0847 วงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0848 วงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0849 วงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ น้ำมันขาดช่วง
P0850 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งจอด(Park) ตรงกลาง (Noutral)
P0851 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งจอด(Park) ตรงกลาง (Noutral) ต่ำ
P0852 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งจอด(Park) ตรงกลาง (Noutral) สูง
P0853 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งขับ
P0854 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งขับ ต่ำ
P0855 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งขับ สูง
P0856 สัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง
P0857 การทำงานสัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง
P0858 สัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง ต่ำ
P0859 สัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง สูง
P0860 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุล Gcar Shift
P0861 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุล Gcar Shift ต่ำ
P0862 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุล Gcar Shift สูง
P0863 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุลเเละระบบเกียร์
P0864 การทำงานวงจรสื่อสารโมดุลควบคุมระบบเกียร์ TCM
P0865 การทำงานวงจรสื่อสารโมดุลควบคุมระบบเกียร์ TCM ต่ำ
P0866 การทำงานวงจรสื่อสารโมดุลควบคุมระบบเกียร์ TCM สูง
P0867 เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0868 เเรงดันม้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0869 เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0870 วงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0871 การทำงานวงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0872 วงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0873 วงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0874 วงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
P0875 วงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0876 การทำงานวงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0877 วงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0878 วงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0879 วงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
P0880 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
P0881 การทำงานสัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
P0882 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ สูง
P0883 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ต่ำ
P0884 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ขาดช่วง
P0885 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ เปิด
P0886 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ต่ำ
P0887 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ สูง
P0888 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ เปิด
P0889 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
P0890 การทำงานวงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
P0891 วงจรสัณญาณรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ต่ำ
P0892 วงจรสัณญาณรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ สูง
P0893 วงจรสัณญาณรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
P0894 ชิ้นส่วนเกียร์ลื่น
P0895 ระยะเวลา Shift สั้นเกินไป
P0896 ระยะเวลา Shift ยาวเกินไป
P0897 น้ำมันเกียร์คุณภาพเสื่อม
P0898 วงจรระบบเกียร์ ต่ำ
P0899 วงจรระบบเกียร์ สูง
P0900 วงจรคลัทช์ขณะทำงาน เปิด
P0901 การทำงานวงจรคลัทช์ขณะทำงาน
P0902 วงจรคลัทช์ขณะทำงาน ต่ำ
P0903 วงจรคลัทช์ขณะทำงาน สูง
P0904 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู
P0905 การทำวงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู
P0906 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู ต่ำ
P0907 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู สูง
P0908 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู ขาดช่วง
P0909 ควบคุมตำเเหน่งเลือกเปิดประตู บกพร่อง
P0910 วงจรเลือกเปิดทำงานขณะประตู เปิด
P0911 การทำงานวงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน
P0912 การทำงานวงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน
P0913 วงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน ต่ำ
P0914 วงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน สูง
P0915 การทำงานวงจรตำเเหน่ง Gear Shifl
P0916 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl ต่ำ
P0917 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl สูง
P0918 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl ขาดช่วง
P0919 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl บกพร่อง
P0920 วงจรเกียร์เดินหน้า เปิด
P0921 การทำงานวงจรเกียร์เดินหน้า
P0922 วงจรเกียร์เดินหน้า ต่ำ
P0923 วงจรเกียร์เดินหน้า สูง
P0924 วงจรเกียร์เดินหลัง เปิด
P0925 การทำงานวงจรเกียร์ถอยหลัง
P0926 วงจรเกียร์ถอยหลัง ต่ำ
P0927 วงจรเกียร์ถอยหลัง สูง
P0928 วงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์ เปิด
P0929 การทำงานวงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์
P0930 วงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์ ต่ำ
P0931 วงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์ สูง
P0932 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค
P0933 การทำงานวงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮดรอลิค
P0934 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค ต่ำ
P0935 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค สูง
P0936 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค ขาดช่วง
P0937 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค
P0938 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮดรอลิค
P0939 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค ต่ำ
P0940 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค สูง
P0941 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค ขาดช่วง
P0942 ชุดเเรงดันไฮร์ดอรลิค
P0943 ช่วงการหมุนเวียนชุดเเรงดันไฮร์ดรอลิค
P0944 ชุดเเรงดันไฮร์ดรอลิคสูญเสียเเรงดัน
P0945 วงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค เปิด
P0946 การทำงานวงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค
P0947 วงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค ต่ำ
P0948 วงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค สูง
P0949 AuTo Shift Manual ไม่สมบูรณ์
P0950 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual
P0951 การทำงานวงจรควบคุม AuTo Shift Manual
P0952 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual ต่ำ
P0953 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual สูง
P0954 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual ขาดช่วง
P0955 วงจรโหมด AuTo Shift Manual
P0956 การทำงานวงจรโหมด AuTo Shift Manual
P0957 วงจรโหมด AuTo Shift Manual ต่ำ
P0958 วงจรโหมด AuTo Shift Manual สูง
P0959 วงจรโหมด AuTo Shift Manual ขาดช่วง
P0960 วงจรควบคุม”A”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
P0961 วงจรควบคุม”A”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน ต่ำ
P0962 วงจรควบคุม”A”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน สูง
P0963 วงจรควบคุม”A”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
P0964 วงจรควบคุม”B”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
P0965 การทำงานวงจรควบคุม”B”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน
P0966 วงจรควบคุม”B”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน ต่ำ
P0967 วงจรควบคุม”B”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน สูง
P0968 วงจรควบคุม”C”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
P0969 การทำงานวงจรควบคุม”C”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน
P0970 วงจรควบคุม”C”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน ต่ำ
P0971 วงจรควบคุม”C”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน สูง
P0972 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “A”
P0973 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “A” ต่ำ
P0974 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “A” สูง
P0975 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “B”
P0976 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “B” ต่ำ
P0977 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “B” สูง
P0978 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “C”
P0979 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “C” ต่ำ
P0980 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “C” สูง
P0981การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “D”
P0982 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “D” ต่ำ
P0983 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “D” สูง
P0984 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “E”
P0985 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “E” ต่ำ
P0986 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “E” สูง
P0987 วงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0988 การทำงานวงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0989 วงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0990 วงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0991 วงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
P0992 วงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0993 การทำงานวงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0994 วงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0995 วงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0996 วงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
P0997 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “F”
P0998 วงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “F” ต่ำ

แปลโค้ด OBDII OBD2 ภาษาไทย
แปลโค้ด OBDII OBD2 ภาษาไทย
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Standard Delivery เช็คพัสดุ ,ไปรษณีย์ไทย,ตรวจสอบสถานะพัสดุ,EMS,ลงทะเบียน
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart