OBD2-Code ไทย

P0001 วงจรควบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (เปิด)
P0002 การทำงานวงจรควบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
P0003 วงจรครบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่ำ)
P0004 วงจรครบคุมปรับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (สูง)
P0005 วงจรควบคุมวาล์วปิดน้ำมัน (เปิด)
P0006 วงจรควบคุมวาล์วปิดน้ำมัน (ต่ำ)
P0007 วงจรควบคุมวาล์วปิดน้ำมัน (สูง)
P0008 การทำงานของระบบตำแหน่งเครื่องยนต์ (แบงค์1)
P0009 การทำงานของระบบตำแหน่งเครื่องยนต์ (แบงค์2)
P0010 วงจรตำแหน่งขณะทำงานเพลาข้อเหวี่ยง A (แบงค์1)
P0011 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง A – จังหวะไทม์มิ่งล่วงหน้ามากไป หรือ ระบบการทำงาน (แบงค์1)
P0012 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง A – จังหวะไทม์มิ่งล่าช้ามากไป (แบงค์1)
P0013 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง B ขณะทำงาน (แบงค์1)
P0014 ตำแหน่งเพลงข้อเหวี่ยง B -จังหวะไทม์มิ่งล่วงหน้ามากไป หรือ ระบบการทำงาน (แบงค์ 1)
P0015 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง B – จังหวะไทม์มิ่งล่าช้ามากไป (แบงค์ 1)
P0016 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง – ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 1 เซนเซอร์ A)
P0017 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง – ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 1 เซนเซอร์ B)
P0018 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง – ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 2 เซนเซอร์ A)
P0019 ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง – ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสัมพันธ์กัน (แบงค์ 2 เซนเซอร์ B)
P0020 วงจรตำแหน่งขณะทำงานเพลาข้อเหวี่ยง A (แบงค์ 2)
P0021 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว A – จังหวะไทม์มิ่งลล่วงหน้ามากไป (แบงค์ 2)
P0022 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว A – จังหวะไทม์มิ่งล่าช้าเกิดไป (แบงค์ 2)
P0023 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว B – วงจรขณะทำงาน (แบงค์ 2)
P0024 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว B – จังหวะไทม์มิ่งล่วงหน้มากไป หรือ ระบบทำงาน (แบงค์ 2)
P0025 ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว B – จังหวะไทม์มิ่งล่าช้าเกิดไป (แบงค์ 2)
P0026 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอดี (แบงค์ 1)
P0027 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอเสีย (แบงค์ 1)
P0028 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอดี (แบงค์ 2)
P0029 วงจรโซลินนอยด์วาวล์ควบคุมวาวล์ไอเสีย (แบงค์ 2)
P0030 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน (แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1)
P0031 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ (แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1)
P0032 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง (แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1)
P0033 วงจรควบคุมวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์
P0034 วงจรควบคุมวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( ต่ำ )
P0035 วงจรควบคุมวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( สูง )
P0036 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0037 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0038 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0039 วงจรควบคุมการทำงานวาวล์บายพาสเทอร์โบชาร์จเจอร์
P0040 สัญญาณออกชิเจนเซนเซอร์สับเปลี่ยน แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 / แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1
P0041 สัญญาณออกชิเจนเซนเซอร์สับเปลี่ยน แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 / แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2
P0042 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0043 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0044 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0045 วงจรโซลินอยด์ควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( เปิด )
P0046 การทำงานวงจรควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์
P0047 วงจรโซลินอยด์ควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( ต่ำ )
P0048 วงจรโซลินอยด์ควบคุมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ( สูง )
P0049 ความเร็วของเทอร์โบมากเกินไป
P0050 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0051 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0052 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0053 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0054 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0055 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0056 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0057 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0058 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0059 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0060 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0061 ความต้านทานเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0062 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0063 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน ต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0064 วงจรควบคุมเซนเซอร์ความร้อน สูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0065 การทำงานควบคุมหัวฉีด
P0066 วงจรควบคุมหัวฉีด หรือ วงจร ต่ำ
P0067 วงจรควบคุมหัวฉีด หรือ วงจร สูง
P0068 MAP/MAF สัมพันธ์กับตำแหน่งปีกผีเสื้อ
P0069 แรงดัน MAP/BP สัมพันธ์กัน
P0070 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ
P0071 การทำงานเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ
P0072 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ ( ต่ำ )
P0073 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ ( สูง )
P0074 วงจรเซนเซอร์ความชื้นอุณหภูมิอากาศ ขาดช่วง
P0075 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ( แบงค์ 1 )
P0076 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ต่ำ ( แบงค์ 1 )
P0077 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี สูง ( แบงค์ 1 )
P0078 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ( แบงค์ 1 )
P0079 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ต่ำ ( แบงค์ 1 )
P0080 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย สูง ( แบงค์ 1 )
P0081 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ( แบงค์ 2 )
P0082 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี ต่ำ ( แบงค์ 2 )
P0083 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอดี สูง ( แบงค์ 2 )
P0084 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ( แบงค์ 2 )
P0085 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย ต่ำ ( แบงค์ 2 )
P0086 วงจรโซลินอยด์ควบคุมวาวล์ไอเสีย สูง ( แบงค์ 2 )
P0087 ระบบแรงดันทางเดินน้ำมันต่ำมาก
P0088 ระบบแรงดันทางเดินน้ำมันสูงมาก
P0089 การทำงานปรับแรงดันน้ำมัน 1
P0090 วงจรควบคุมปรับแรงดันน้ำมัน 1
P0091 วงจรควบคุมปรับแรงดันน้ำมัน 1 ต่ำ
P0092 วงจรควบคุมปรับแรงดันน้ำมัน 1 สูง
P0093 ตรวจพบการรั่วระบบน้ำมัน – รั่วมาก
P0094 ตรวจพบการรั่วระบบน้ำมัน – รั่วน้อย
P0095 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2
P0096 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2
P0097 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2 ต่ำ
P0098 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2 สูง
P0099 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 2 ขาดช่วง/ไม่คงที่
P0100 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล )
P0101 การทำงานวงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล )
P0102 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล ) ต่ำ
P0103 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล ) สูง
P0104 วงจรปริมาณอัตราการไหลอากาศ ( แอร์โฟล ) ขาดช่วง
P0105 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric
P0106 การทำงานวงจรแรงดัน Manifold/Barometric
P0107 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric ต่ำ
P0108 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric สูง
P0109 วงจรแรงดัน Manifold/Barometric ขาดช่วง
P0110 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1
P0111 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1
P0112 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1 ต่ำ
P0113 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1 สูง
P0114 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิไอดี # 1 ขาดช่วง
P0115 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
P0116 การทำงานวงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
P0117 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ต่ำ
P0118 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น สูง
P0119 วงจรอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ขาดช่วง
P0120 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P0121 การทำงานวงจรสวิช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P0122 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
P0123 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
P0124 วงจรสวิทช์ A/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
P0125 อุณหภูมิหล่อเย็นไม่เพียงพอสำหรับปิดวงจรน้ำมัน
P0126 อุณหภูมิหล่อเย็นไม่เพียงพอสำหรับการทำงาน
P0127 อุณหภูมิไอดี สูงมากเกินไป
P0128 เทอร์โมสตั๊ดหล่อเย็น ( อุณหภูมิหล่อเย็น ต่ำกว่า อุณหภูมิเทอร์โมสตั๊ด )
P0129 แรงดัน Barometric ต่ำเกินไป
P0130 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0131 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0132 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0133 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0134 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0135 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 1 )
P0136 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0137 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0138 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0139 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0140 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0141 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 2 )
P0142 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0143 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0144 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0145 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0146 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0147 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 1 เซนเซอร์ 3 )
P0148 จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่อง
P0149 จังหวะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่อง
P0150 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0151 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0152 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0153 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0154 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0155 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 1 )
P0156 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0157 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0158 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0159 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0160 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0161 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 )
P0162 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0163 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทต่ำ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0164 วงจรออกชิเจนเซนเซอร์ แรงเคลื่อนไฟโวล์ทสูง ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0165 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ตอบสนองกลับช้า ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0166 วงจรออนชิเจนเซนเซอร์ ไม่ทำงาน ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0167 วงจรอุ่นความร้อนออกชิเจนเซนเซอร์ ( แบงค์ 2 เซนเซอร์ 3 )
P0168 อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงสูงมากเกิดไป
P0169 จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้อง
P0170 Fuel Trim ( แบงค์ 1 )
P0171 ส่วนผสมบางเกินไป ( แบงค์ 1 )
P0172 ส่วนผสมหนาเกินไป ( แบงค์ 1 )
P0173 Fuel Trim ( แบงค์ 2 )
P0174 ส่วนผสมบางเกินไป ( แบงค์ 2 )
P0175 ส่วนผสมหนาเกินไป ( แบงค์ 2 )
P0176 วงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน
P0177 การทำงานวงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน
P0178 วงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน ต่ำ
P0179 วงจรเซนเซอร์จ่ายน้ำมัน สูง
P0180 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A
P0181 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A
P0182 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A ต่ำ
P0183 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A สูง
P0184 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน A ขาดช่วง
P0185 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B
P0186 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B
P0187 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B ต่ำ
P0188 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B สูง
P0189 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน B ขาดช่วง
P0190 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน
P0191 การทำงานวงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน
P0192 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน ต่ำ
P0193 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน สูง
P0194 วงจรเซนเซอร์แรงดันน้ำมัน ขาดช่วง
P0195 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง
P0196 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง
P0197 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง ต่ำ
P0198 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง สูง
P0199 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง ขาดช่วง
P0200 วงจรหัวฉีด เปิด
P0201 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 1
P0202 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 2
P0203 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 3
P0204 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 4
P0205 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 5
P0206 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 6
P0207 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 7
P0208 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 8
P0209 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 9
P0210 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 10
P0211 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 11
P0212 วงจรหัวฉีด เปิด – สูบที่ 12
P0213 สตาร์ทเย็น หัวฉีดที่ 1
P0214 สตาร์ทเย็น หัวฉีดที่ 2
P0215 โซนอยล์เครื่องยนต์ปิด
P0216 วงจรควบคุมจังหวะการฉีดของหัวฉีด
P0217 สภาวะอุณหภูมิหล่อเย็นสูง
P0218 สภาวะอุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูง
P0219 สภาวะความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง
P0220 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P0221 การทำงานวงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P0222 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
P0223 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
P0224 วงสวิทช์ B/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
P0225 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P0226 การทำงานวงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P0227 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
P0228 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
P0229 วงสวิทช์ c/ เซนเซอร์ตำแหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
P0230 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันต่ำ
P0231 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ( ต่ำ )
P0232 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ( สูง )
P0233 วงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง ( ขาดช่วง )
P0234 สภาวะเทอร์โบ/ชุปเปอร์ชาร์จ โอเวอร์บูสท์
P0235 วงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0236 การทำงานวงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0237 วงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
P0238 วงจร A เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
P0239 วงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0240 การทำงานวงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0241 วงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
P0242 วงจร B เซนเซอร์เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
P0243 โซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0244 การทำงานโซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0245 โซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
P0246 โซลินอยล์ A เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
P0247 โซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0248 การทำงานโซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P0249 โซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ ต่ำ
P0250 โซลินอยล์ B เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ สูง
P0251 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
P0252 การทำงานปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
P0253 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ต่ำ
P0254 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) สูง
P0255 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “A”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ขาดช่วง
P0256 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
P0257 การทำงานปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด )
P0258 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ต่ำ
P0259 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) สูง
P0260 ปั๊มควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด “B”( ลูกเบี๊ยว/โรเตอร์/หัวฉีด ) ขาดช่วง
P0261 วงจรหัวฉีด สูบที่ 1 ต่ำ
P0262 วงจรหัวฉีด สูบที่ 1 สูง
P0263 ความสมดุลย์ สูบที่ 1
P0264 วงจรหัวฉีด สูบที่ 2 ต่ำ
P0265 วงจรหัวฉีด สูบที่ 2 สูง
P0266 ความสมดุลย์ สูบที่ 2
P0267 วงจรหัวฉีด สูบที่ 3 ต่ำ
P0268 วงจรหัวฉีด สูบที่ 3 สูง
P0269 ความสมดุลย์ สูบที่ 3
P0270 วงจรหัวฉีด สูบที่ 4 ต่ำ
P0271 วงจรหัวฉีด สูบที่ 4 สูง
P0272 ความสมดุลย์ สูบที่ 4
P0273 วงจรหัวฉีด สูบที่ 5 ต่ำ
P0274 วงจรหัวฉีด สูบที่ 5 สูง
P0275 ความสมดุลย์ สูบที่ 5
P0276 วงจรหัวฉีด สูบที่ 6 ต่ำ
P0277 วงจรหัวฉีด สูบที่ 6 สูง
P0278 ความสมดุลย์ สูบที่ 6
P0279 วงจรหัวฉีด สูบที่ 7 ต่ำ
P0280 วงจรหัวฉีด สูบที่ 7 สูง
P0281 ความสมดุลย์ สูบที่ 7
P0282 วงจรหัวฉีด สูบที่ 8 ต่ำ
P0283 วงจรหัวฉีด สูบที่ 8 สูง
P0284 ความสมดุลย์ สูบที่ 8
P0285 วงจรหัวฉีด สูบที่ 9 ต่ำ
P0286 วงจรหัวฉีด สูบที่ 9 สูง
P0287 ความสมดุลย์ สูบที่ 9
P0288 วงจรหัวฉีด สูบที่ 10 ต่ำ
P0289 วงจรหัวฉีด สูบที่ 10 สูง
P0290 ความสมดุลย์ สูบที่ 10
P0291 วงจรหัวฉีด สูบที่ 11 ต่ำ
P0292 วงจรหัวฉีด สูบที่ 11 สูง
P0293 ความสมดุลย์ สูบที่ 11
P0294 วงจรหัวฉีด สูบที่ 12 ต่ำ
P0295 วงจรหัวฉีด สูบที่ 12 สูง
P0296 ความสมดุลย์ สูบที่ 12
P0297 สภาวะความเร็วรถยนต์ สูงเกินไป
P0298 อุณหภูมิน้ำมันเครื่องสูงเกิดไป
P0299 สภาวะเทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ อันเดอร์บูสท์
P0300 จุดระเบิดผิดพลาดหลายสูบ
P0301 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 1
P0302 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 2
P0303 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 3
P0304 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 4
P0305 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 5
P0306 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 6
P0307 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 7
P0308 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 8
P0309 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 9
P0310 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 10
P0311 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 11
P0312 จุดระเบิดผิดพลาดสูบ 12
P0313 จุดระเบิดผิดพลาด น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
P0314 ตรวจพบหนึ่งสูบจุดระเบิดผิดพลาด
P0315 ระบบตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงไม่ผันแปรตามค่ากำหนด
P0316 เครื่องยนต์ทำงานผิดพลาดขณะสตาร์ท ( 1000 รอบ )
P0317 อุปกรณ์ตรวจจับผิดถนนไม่แสดง
P0318 วงจรสัญญาณ A ตรวจจับผิดถนน
P0319 วงจรสัญญาณ B ตรวจจับผิดถนน
P0320 วงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์
P0321 การทำงานวงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์
P0322 วงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์ ไม่มีสัญญาณ
P0323 วงจุดระเบิด/จ่ายไฟ ความเร็วเครื่องยนต์ ขาดช่วง
P0324 ระบบควบคุมน็อคบกพร่อง
P0325 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
P0326 การทำงานวงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
P0327 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ต่ำ
P0328 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) สูง
P0329 วงจรน็อคเซนเซอร์ 1 ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ขาดช่วง
P0330 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 )
P0331 การทำงานวงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 )
P0332 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 ) ต่ำ
P0333 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 ) สูง
P0334 วงจรน็อคเซนเซอร์ 2 ( แบงค์ 2 ) ขาดช่วง
P0335 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A”
P0336 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A”
P0337 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A” ต่ำ
P0338 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A” สูง
P0339 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A” ขาดช่วง
P0340 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี๊ยว “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
P0341 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี๊ยว “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ )
P0342 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ต่ำ
P0343 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) สูง
P0344 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “A” ( แบงค์ 1 หรือ สัญญาณเซนเซอร์ ) ขาดช่วง
P0345 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 )
P0346 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 )
P0347 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 ) ต่ำ
P0348 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 ) สูง
P0349 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “A” ( แบงค์ 2 ) ขาดช่วง
P0350 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง
P0351 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “A”
P0352 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “B”
P0353 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “C”
P0354 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “D”
P0355 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “E”
P0356 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “F”
P0357 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “G”
P0358 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “H”
P0359 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “I”
P0360 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “J”
P0361 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “K”
P0362 วงจรจุดระเบิดคอยล์ไฟแรงต่ำ/สูง “L”
P0363 จุดระเบิดผิดพลาด – ระบบน้ำมันไม่สมบูรณ์
P0364 สำรอง
P0365 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 )
P0366 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 )
P0367 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 ) ต่ำ
P0368 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 ) สูง
P0369 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว “B” ( แบงค์ 1 ) ขาดช่วง
P0370 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A”
P0371 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A” หยุดชงักติดต่อกันมาก
P0372 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A” หยุดชงักเป็นช่วงๆ
P0373 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A” ขาดช่วง
P0374 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “A” ไม่มีสญญาณพลั้ส
P0375 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B”
P0376 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B” หยุดชงักติดต่อกันมาก
P0377 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B” หยุดชงักเป็นช่วงๆ
P0378 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B” ขาดช่วง
P0379 สัญญาณอ้างอิงจังหวะรอบรอบความเร็วสูง “B” ไม่มีสญญาณพลั้ส
P0380 วงจรอุ่นหัวเผา “A”
P0381 วงจรแสดงอุ่นหัวเผา “A”
P0382 วงจรอุ่นหัวเผา “B”
P0385 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B”
P0386 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B”
P0387 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ต่ำ
P0388 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” สูง
P0389 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ขาดช่วง
P0390 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 )
P0391 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 )
P0392 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 ) ต่ำ
P0393 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 ) สูง
P0394 วงจรเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง “B” ( แบงค์ 2 ) ขาดช่วง
P0400 การไหลวนของแก๊สไอเสีย
P0401 การไหลวนของแก๊สไอเสียไม่เพียงพอ
P0402 การไหลวนของแก๊สไอเสียมากเกิดไป
P0403 วงจรควบคุมการไหลวงของแก๊สไอเสีย
P0404 การทำงานวงจรควบคุมการไหลวนของแก๊สไอเสีย
P0405 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “A” ต่ำ
P0406 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “A” สูง
P0407 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “B” ต่ำ
P0408 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “B” สูง
P0409 วงจรเซนเซอร์ไหลวนของแก๊สไอเสีย “A”
P0410 ระบบหัวฉีดอากาศแรงสูง
P0411 ระบบหัวฉีดอากาศแรงสูงการไหลไม่ถูกต้อง
P0412 วงจรวาล์วสวิทช์ “A” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง
P0413 วงจรวาล์วสวิทช์ “A” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง เปิด
P0414 วงจรวาล์วสวิทช์ “A” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง ลัดวงจร
P0415 วงจรวาล์วสวิทช์ “B” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง
P0416 วงจรวาล์วสวิทช์ “B” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง เปิด
P0417 วงจรวาล์วสวิทช์ “B” ระบบหัวฉีดอาการแรงสูง ลัดวงจร
P0418 วงจรควบคุมคุมระบบหัวฉีดอากาศแรงสูง “A”
P0419 วงจรควบคุมคุมระบบหัวฉีดอากาศแรงสูง “B”
P0420 ระบบแคตตาไล้ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
P0421 ประสิทธิภาพการอุ่นความร้อนแคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
P0422 ประสิทธิภาพเมนส์แคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
P0423 ความร้อนแคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
P0424 อุณหภูมิความร้อนแคตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า ( แบงค์ 1 )
P0425 เซนเซอร์อุณหภูมิแคตตาไล้ท์ติกส์ ( แบงค์ 1 )
P0426 การทำงานเซนเซอร์อุณหภูมิแคตตาไล้ท์ติกส์ ( แบงค์ 1 )
P0427 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำ (เเบงค์ 1 )
P0428 ตัวเร่งปฏิกิริยาอุณหภูมิเซ็นเซอร์สูง (เเบงค์ 1)
P0429 ตัวเร่งปฏิกิริยาวงจรควบคุมเครื่องทำ
P0430 ประสิทธิภาพของระบบตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
P0431 อุ่นเครื่องประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ Catalyst (เเบงค์ 2)
P0432 ประสิทธิภาพ Catalyst หลักต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
P0433 ประสิทธิภาพเร่งร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
P0434 อุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาความร้อนต่ำกว่าเกณฑ์ (เเบงค์ 2)
P0435 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยา (เเบงค์ 2)
P0436 ตัวเร่งปฏิกิริยาช่วงเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ / การแสดง (เเบงค์ 2)
P0437 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำ (เเบงค์ 2)
P0438 เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาสูง (เเบงค์ 2)
P0439 ตัวเร่งปฏิกิริยาวงจรควบคุมเครื่องทำ
P0440 ผิดปกติระเหยระบบควบคุมมลพิษ
P0441 ระเหยระบบควบคุมการไหลที่ส่งออกกำจัดที่ไม่ถูกต้อง
P0442 ระบบ Evaporative Emission ควบคุมการรั่วไหล (รั่วขนาดเล็ก) ที่ตรวจพบ
P0443 ระบบควบคุมไอระเหยกำจัดมลพิษควบคุมวงจรวาล์ว
P0444 Evaporative Emission ระบบกำจัดการควบคุมการควบคุมวาล์วเปิดวงจร
P0445 ระบบควบคุมไอระเหยกำจัดมลพิษควบคุมวงจรวาล์ว Shorted
P0446 ระเหยระบบ Emission Vent การควบคุมการควบคุมผิดปกติวงจร
P0447 Evaporative Emission ระบบระบายการควบคุมการควบคุมเปิดวงจร
P0448 ระบบควบคุมไอระเหย Vent วงจรควบคุมการปล่อย shorted
P0449 ระบบควบคุมไอระเหย Vent Emission วาล์ว / Solenoid ผิดปกติวงจร
P0450 ระบบควบคุมไอระเหยความดันผิดปกติเซ็นเซอร์ไอเสีย
P0451 ระบบควบคุมไอระเหยความดันปล่อยช่วงเซนเซอร์ / ประสิทธิภาพ
P0452 ระบบควบคุมไอระเหยความดันปล่อยเซนเซอร์ขาเข้าต่ำ
P0453 ระบบควบคุมไอระเหยความดันปล่อยเซนเซอร์ขาเข้าสูง
P0454 ระบบควบคุมไอระเหยเซนเซอร์ไอเสียความดันไม่สม่ำเสมอ
P0455 ระบบปล่อยไอระเหยควบคุมการรั่วไหลที่ตรวจพบ(การรั่วไหลของมวลรวม)
P0456 การปล่อยมลพิษไอระเหยรั่วขนาดเล็กระบบตรวจพบ
P0457 รั่วระเหยมลพิษระบบควบคุมตรวจพบ
P0458 ระเหยระบบกำจัดมลพิษควบคุมวาล์วต่ำวงจร
P0459 ระเหยระบบกำจัดวงจรการควบคุมการปล่อยสูงวาล์ว
P0460 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์ผิดปกติวงจร
P0461 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์ช่วงวงจร / การแสดง
P0462 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์วงจรป้อนต่ำ
P0463 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเซ็นเซอร์วงจรป้อนสูง
P0464 เชื้อเพลิงวงจรเซ็นเซอร์ระดับสม่ำเสมอ
P0465 ไหลเซ็นเซอร์ล้างผิดปกติวงจร
P0466 ไหลเซ็นเซอร์ล้างช่วงวงจร / การแสดง
P0467 ไหลเซ็นเซอร์ล้างวงจรป้อนต่ำ
P0468 ไหลเซ็นเซอร์ล้างวงจรป้อนสูง
P0469 ล้างวงจรเซ็นเซอร์ความเร็วต่อเนื่อง
P0470 หมดผิดปกติเซ็นเซอร์ความดัน
P0471 ความดันช่วงไอเสียเซนเซอร์ / ประสิทธิภาพ
P0472 เซ็นเซอร์ความดันไอเสียต่ำ
P0473 เซ็นเซอร์ความดันไอเสียสูง
P0474 เซ็นเซอร์ความดันไอเสียเนื่อง
P0475 ความดันควบคุมไอเสียผิดปกติวาวล์
P0476 ความดันควบคุมไอเสียระดับวาล์ว / การแสดง
P0477 ไอเสียวาล์วควบคุมความดันต่ำ
P0478 ไอเสียวาล์วควบคุมแรงดันสูง
P0479 ไอเสียวาล์วควบคุมความดันไม่สม่ำเสมอ
P0480 พัดลมระบายความร้อนผิดปกติจะควบคุมวงจร
P0481 วงจรควบคุมพัดลมระบายความร้อนผิดปกติ 2
P0482 เย็นพัดลม 3 ผิดปกติวงจรควบคุม
P0483 พัดลมเป็นเหตุเป็นผลผิดปกติตรวจสอบการระบายความร้อน
P0484 พัดลมระบายความร้อนวงจรกว่าปัจจุบัน
P0485 พัดลมระบายความร้อนเพาเวอร์ / ผิดปกติวงจรพื้น
P0486 ไอเสียหมุนเวียนแก๊สเซ็นเซอร์วงจร “B”
P0487 วงควบคุมตำเเหน่งปีกผีเสื้อหมุนเวียนเเก็สไอเสีย
P0488 การทำงานวงควบคุมตำเเหน่งปีกผีเสื้อหมุนเวียนเเก็สไอเสีย
P0489 วงจรควบคุมการหมุนเวียนเเก็สไอเสียต่ำ
P0490 วงจรควบคุมการหมุนเวียนเเก็สไอเสียสูง
P0491 ระบบหัวฉีดอากาสเเรงสูง(เเบงค์1)
P0492 ระบบหัวฉีดอากาสเเรงสูง(เเบงค์2)
P0493 ความเร็วรอบพัดลมสูงมากไป
P0494 ความเร็วรอบพัดลมต่ำ
P0495 ความเร็วรอบพัดลมสูง
P0496 การไหลขจัดการระเหยไอเสีย สูง
P0497 การไหลขจัดการระเหยไอเสีย ต่ำ
P0498 วงจรควบคุมวาวล์ช่องระบายระบบระเหยไอเสีย ต่ำ
P0499 วงจรควบคุมวาวล์ช่องระบายระบบระเหยไอเสีย สูง
P0500 เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ “A”
P0501 การทำงานเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์”A”
P0502 วงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์”A” ต่ำ
P0503 เชนเซอร์ความเร็วรถยนต์ “A” ขาดช่วง / สูง
P0504 สวิทช์เบรค “A” สัมพันธ์กัน
P0505 ระบบควบคุมอากาศเดินเบา
P0506 ระบบควบคุมอากาศเดินเบารอบต่ำกว่าที่ขาดไว้
P0507 ระบบควบคุมอากาศเดินเบารอบสูงกว่าที่ขาดไว้
P0508 วงจรระบบควบคุมอากาศเดินเบา ต่ำ
P0509 วงจรระบบควบคุมอากาศเดินเบา สูง
P0510 สวิทช์ต่ำเเหน่งปีกผีเสื้อปิด
P0511 วงจรควบคุมอากาศเดินเบา
P0512 วงจรสตาร์ท
P0513
P0514 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่
P0515 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่
P0516 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่ ต่ำ
P0517 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่ สูง
P0518 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเบตเตอร์รี่ ขาดช่วง
P0519 การทำงานระบบควบคุมอากาศเดินเบา
P0520 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง
P0521 การทำงานสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง
P0522 เเรงเครื่อนสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง ต่ำ
P0523 เเรงเครื่อนสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเครื่อง สูง
P0524 เเรงดันน้ำมันเครื่อง ต่ำมากเกินไป
P0525 การทำงานควบคุมวงจรความเร็ว
P0526 วงจรเซนเซอร์ความเร็วพัดลม
P0527 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วพัดลม
P0528 วงจรเซนเซอร์ความเร็วพัดลม ไม่มีสันญาณ
P0529 วงจรเซนเซอร์คาวมเร็วพัดลม ขาดช่วง
P0530 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ “A”
P0531 การทำงานเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ “A”
P0532 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ “A” ต่ำ
P0533 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเเอร์คอมเพรสเซอร์ “A” สูง
P0534 ระบบชาร์จเเอร์ สูญเสีย
P0535 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์
P0536 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์
P0537 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์ ต่ำ
P0538 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์ สูง
P0539 วงจรเซนเซอร์อุณหภูมิเเอร์คอมเพรสเซอร์ ขาดช่วง
P0540 วงจรอุ่นไอดี “A”
P0541 วงจรอุ่นไอดี “A” ต่ำ
P0542 วงจรอุ่นไอดี “A” สูง
P0543 วงจรอุ่นไอดี “A” เปิด
P0544 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 1 เซอนเซอร์ 1)
P0545 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 1 เซอนเซอร์ 1) ต่ำ
P0546 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 1 เซอนเซอร์ 1) สูง
P0547 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 2 เซอนเซอร์ 1)
P0548 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 2 เซอนเซอร์ 1) ต่ำ
P0549 วงจรเซอนเซอร์อุณหภูมิแก็สไอเสีย (แบงค์ 2 เซอนเซอร์ 1) สูง
P0550 วงจรสวิทช์ / เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยเพาเวอร์
P0551 การทำงานวงจรสวิทช์ / เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยเพาเวอร์
P0552 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยพาเวอร์ ต่ำ
P0553 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยพาเวอร์ สูง
P0554 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันพวงมาลัยพาเวอร์ ขาดช่วง
P0555 วงจรเซนเซอร์เเรงดันเบรค
P0556 การทำงานวงจรเซนเซอร์เเรงดันเเบรค
P0557 วงจรเซนเซอร์ความดันเบรค ต่ำ
P0558 วงจรเซนเซอร์ความดันเบรค สูง
P0559 วงจรเซนเซอร์ความดันเบรค ขาดช่วง
P0560 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้า
P0561 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้าไม่คงที่
P0562 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้า ต่ำ
P0563 ระบบเเรงดันเคลื่อนไฟฟ้า สูง
P0564 วงจรควบคุมความเร็ว
P0565 สันญาณควบคุมความเร็ว เปิด
P0566 สันญาณควบคุมความเร็ว ปิด
P0567 สันญาณควบคุมความเร็ว เปิด/ปิด
P0568 สันญาณควบคุมความเร็ว ปรับ
P0567 สันญาณควบคุมความเร็ว ต่อเนื่อง
P0568 สันญาณควบคุมความเร็ว ปรับ
P0569 สันญาณควบคุมความเร็ว ต่อเนื่อง
P0570 สันญาณควบคุมความเร็ว เร่ง
P0571 วงเบรคสวิทช์ “A”
P0572 วงเบรคสวิทช์ “A” ต่ำ
P0573 วงเบรคสวิทช์ “A” สูง
P0574 ระบบควบคุมความเร็ว-ความเร็วรถสูงเกินไป
P0575 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบความเร็ว
P0576 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบความเร็ว ต่ำ
P0577 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบความเร็ว สูง
P0578 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A”
P0579 การทำงานวงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A”
P0580 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A” ต่ำ
P0581 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A” สูง
P0582 วงจรควบคุมความเร็ว เปิด
P0583 วงจรควบคุมความเร็ว ต่ำ
P0584 วงจรควบคุมความเร็ว สูง
P0585 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “A/B” สัมพันธ์กัน
P0586 วงจรควบคุมความเร็ว เปิด
P0587 วงจรควบคุมความเร็ว ต่ำ
P0588 วงจรควบคุมความเร็ว สูง
P0589 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “B”
P0590 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “B” Stuck
P0591 การทำงานวงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมความเร็ว “B”
P0592 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมคาวมเร็ว “B” ต่ำ
P0593 วงจรกระเเสไฟเข้าระบบควบคุมคาวมเร็ว “B” สูง
P0594 วงจรควบคุมคุมความเร็ว เปิด
P0595 วงจรควบคุมคุมความเร็ว ต่ำ
P0596 วงจรควบคุมคุมความเร็ว สูง
P0597 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด เปิด
P0598 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด ต่ำ
P0599 วงจรควบคุมอุ่นร้อนเทอร์โมสตั๊ด สูง
P0600 ข้อมูลติดต่อสื่อสาร
P0601 เช็คหน่วยความจำควบคุมภายใน บกพร่อง
P0602 โปรเเกรมควบคุมโมดุล บกพร่อง
P0603 หน่วยควบคุมความจำเก็บข้อมูลสดภายในโมดุล บกพร่อง (KAM=keep alive memory)
P0604 หน่วยควบคุมความจำสำหรับอ่านภายในโมดุล บกพร่อง (rom = Read Rom Only Memory)
P0605 หน่วยควบคุมความจำสำหรับอ่านภายในโมดุล บกพร่อง (ROM = Random acccs memory)
P0606 ECM(Engine/Elcclronic control module) PCM (Powertrain controlled moduule)
P0607 การทำงานควบคุมโมดุล เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ vss(vehicle speed sensor ) Output “A”
P0608 ควบคุมโมดุลเซนเซอร์ ความเร็วรถยนต์ VSS (Vehicle Speed Sensor) OutPut”A”
P0609 ควบคุมโมดุลเซนเซอร์ ความเร็วรถยนต์ VSS OutPut”B”
P0610 ควบคุมโมดุล รถบกพร่อง
P0611 การทำงานโมดุลควบคุมหัวฉีดเชื้อเพลิง
P0612 ควบคุมรีเลย์โมดุลควบคุมหัวเฉีดเชื้อเพลิง
P0613 โมดุลควบคุมระบบเกรียร์
P0614 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/อิเล็กโทรนิค/ระบบเกียร์ไม่สมบูรณ์
P0615 วงจรรีเลย์สตาร์เตอร์
P0616 วงจรรีเลย์สตาร์เตอร์ ต่ำ
P0617 วงจรรีเลย์สตาร์เตอร์ สูง
P0618 โมดุลควบความน้ำมันความจำสำหรับอ่านบกพร่อง
P0619 โมดุลควบคุมน้ำมันRAM/ROM(ram=Rnadam memory) บกพร่อง
P0620 วงจรควบคุมกำเนิดไฟฟ้า
P0621 วงจรข้่วดวงไฟซ้ายกำเนิดไฟฟ้า
P0622 วงจรขั้วสนามไฟกำเนิดไฟฟ้า
P0623 วงจรขั้วดวงไฟกำเนิดไฟฟ้า
P0624 วงจรควบคุมดวงไฟฝาน้ำมัน
P0625 วงจรขั้วสนามไฟกำเนิดฟ้า ต่ำ
P0626 วงจรขั้วสนามไฟกำเนิดฟ้า สูง
P0627 วงควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง “A” เปิด
P0628 วงควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง “A” ต่ำ
P0629 วงควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง “A” สูง
P0630 ECM/PCM ไม่สมบูรณ์vin not programmcd
P0631 โมดุลควบคุมไม่สมบูรณ์(TCM) ไม่สมบูรณ์vin not programmcd
P0632 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/อีเลคโทคนิค ไม่สมบูรณ์ odemcter Not Prograammed
P0633 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/อีเลคโทรนิค ไม่สมบูรณ์ immobillizer Not Programmed
P0634 โมดุลควบคุมระบบเครื่องยนต์/ อีเลคโทรนิค PCM/ECM/TCM อุณภูมิสูงเกินไป
P0635 วงจรควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์
P0636 วงจรควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์ ต่ำ
P0637 วงจรควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์ สูง
P0638 การทำงานควบคุมปีกผีเสื้อ (เเบงค์ 1)
P0639 การทำงานควบคุมปีกผีเสื้อ (เเบงค์ 2)
P0640 วงจรควบคุมอุ่นร้อนไอดี
P0641 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “A” เปิด
P0642 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “A” ต่ำ
P0643 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “A” สูง
P0644 วงจรเเสดงสื่อสารผู้ขับรถ
P0645 วงจรควบคุมคลัชท์รีเลย์คอมเพรสเซอร์
P0646 วงจรควบคุมคลัชท์รีเลย์คอมเพรสเซอร์ ต่ำ
P0647 วงจรควบคุมคลัชท์รีเลย์คอมเพรสเซอร์ สูง
P0648 วงจรควบคุมดวงไฟ immobillizer
P0649 วงจรควบคุมดวงไฟควบคุมความเร็ว
P0650 วงจรควบคุมเเสดงดวงไฟ (mil)
P0651 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “B” เปิด
P0652 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “B” ต่ำ
P0653 วงจรเซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “B” สูง
P0654 วงจรควบคุมเร็วรอบเครื่องยนต์
P0655 วงจรควบคุมดวงไฟเเสดงความร้อนเครื่องยนต์
P0656 วงจรระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
P0657 วงจรจ่ายเเรงเคลื่อนไฟฟ้า เปิด
P0658 วงจรจ่ายเเรงเคลื่อนไฟฟ้า ต่ำ
P0659 วงจรจ่ายเเรงเคลื่อนไฟฟ้า สูง
P0660 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์1) เปิด
P0661 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์1) ต่ำ
P0662 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์1) สูง
P0663 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์2) เปิด
P0664 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์2) ต่ำ
P0665 วงควบคุมวาวล์ท่อร่ววไอดี (เเบงค์2) สูง
P0666 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM
P0667 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM
P0668 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM ต่ำ
P0669 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิภายใน PCM/ECM/TCM สูง
P0670 วงจรควบคุมโมดุลหัวเผา
P0671 วงจรหัวเผา สูบ 1
P0672 วงจรหัวเผา สูบ 2
P0673 วงจรหัวเผา สูบ 3
P0674 วงจรหัวเผา สูบ 4
P0675 วงจรหัวเผา สูบ 5
P0676 วงจรหัวเผา สูบ 6
P0677 วงจรหัวเผา สูบ 7
P0678 วงจรหัวเผา สูบ 8
P0683 วงจรสื่อสารควบคุมโมดุลหัวเผาไปยัง PCM
P0684 การทำงานวงจรสื่อสารควบคุมโมดุลหัวเผาไปยัง PCM
P0685 วงจรควบคุมรีเลย์ ECM / PCM เปิด
P0686 วงจรควบคุมรีเลย์ ECM / PCM ต่ำ
P0687 วงจรควบคุมรีเลย์ ECM / PCM สูง
P0688 วงจรสัณญาณรีเลย์ ECM / PCM เปิด
P0689 วงจรสัณญาณรีเลย์ ECM / PCM ต่ำ
P0690 วงจรสัณญาณรีเลย์ ECM / PCM สูง
P0691 วงจรควบคุมพัดลม 1ต่ำ
P0692 วงจรควบคุมพัดลม 1 สูง
P0693 วงจรควบคุมพัดลม 2 ต่ำ
P0694 วงจรควบคุมพัดลม 2 สูง
P0695 วงจรควบคุมพัดลม 3 ต่ำ
P0696 วงจรควบคุมพัดลม 3 สูง
P0697 เซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “C” เปิด
P0698 เซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “C” ต่ำ
P0699 เซนเซอร์อ้างอิงเเรงเคลื่อนไฟ “C” สูง
P0700 ระบบควบคุมถ่ายทอดกำลังเกียร์
P0701 การทำงานระบบถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
P0702 ระบบอิเลคตริกควบคุมถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
P0703 วงจรสวิทช์เบรค “B”
P0704 วงจรสวิทช์คลัทช์
P0705 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
P0706 การทำงานวงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
P0707 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์) ต่ำ
P0708 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์) สูง
P0709 วงจรเซนเซอร์ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์) ขาดช่วง
P0710 วงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์
P0711 การทำงานวงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์
P0712 วงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0713 วงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์ สูง
P0714 วงจรเซนเซอร์ “A” อุณภูมิน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
P0715 วงจรเซนเซอร์ “A” ความเร็วเทอร์บายน์
P0716 การทำงานเซนเซอร์ “A” ความเร็วเทอร์บายน์
P0717 วงจรเซนเซอร์ “A” ความเร็วเทอร์บายน์ ไม่มีสัณญาณ
P0718 วงจรเซนเซอร์ “A” ความเร็วเทอร์บายน์ ขาดช่วง
P0719 วงจรสวิทซ์เบคร “B” ต่ำ
P0720 วงจรเซนเซอร์ความเร็ว
P0721 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็ว
P0722 วงจรเซนเซอร์ความเร็ว ไม่มีสัณญาณ
P0723 วงจรเซนเซอร์ความเร็ว ขาดช่วง
P0724 วงจรชวิทซ์เบรค “B” สูง
P0725 วงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์
P0726 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์
P0727 วงจรเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ ไม่มีสันญาณ
P0728 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเครื่องยนต์ ขาดช่วง
P0729 อัตราทด เกียร์ 6 ไม่ถูกต้อง
P0730 อัตราทด เกียร์ ไม่ถูกต้อง
P0731 อัตราทด เกียร์ 1 ไม่ถูกต้อง
P0732 อัตราทด เกียร์ 2 ไม่ถูกต้อง
P0733 อัตราทด เกียร์ 3 ไม่ถูกต้อง
P0734 อัตราทด เกียร์ 4 ไม่ถูกต้อง
P0735 อัตราทด เกียร์ 5 ไม่ถูกต้อง
P0736 อัตราทด เกียร์ 6 ไม่ถูกต้อง
P0737 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์
P0738 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์ ต่ำ
P0739 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์ สูง
P0740 วงจรโมดุลความคุมระบบเกียร์ TCM ความเร็วรถยนต์ เปิด
P0741 วงจรทอคร์คอนเวิร์ทเตอร์ คลัทช์
P0742 วงจรทอคร์คอนเวิร์ทเตอร์ คลัทช์ เปิด
P0743 วงจรอิเลคทรีตทอตร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์
P0744 วงจรอิเลคทรีคทอคร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ขาดช่วง
P0745 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “A”
P0746 การทำงานควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “A” หรือ ปิด
P0747 การทำงานควบคุมโซลินอยด์ “A” เปิด
P0748 อิเลคทริคควบคุมเเรงดันโซนอยด์ “A”
P0749 ควบคุมเเรงดันโซนอยด์ “A” ขาดช่วง
P0750 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A”
P0751 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A” หรือปิด
P0752 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A” เปิด
P0753 อิเลคทริฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A”
P0754 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “A” ขาดช่วง
P0755 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B”
P0756 การทำงานชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B” หรือ ปิด
P0757 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B” เปิด
P0758 อิเลคทริคซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B”
P0759 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B” ขาดช่วง
P0760 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “C”
P0761 การทำงานซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “C” หรือปิด
P0762 การทำงานซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “C” เปิด
P0763 อิเลคทริคซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ C
P0764 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “C” ขาดช่วง
P0765 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “B”
P0766 การทำงานซิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “D” หรือเปิด
P0767 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “D” เปิด
P0768 อิเลคทริคชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “D”
P0769 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ ขาดช่วง
P0770 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “E”
P0771 การทำงานชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “E” หรือปิด
P0772 ชิฟท์(Shift)โซลินอยด์ “E” เปิด
P0773 อิเลคทริคชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “E”
P0774 ชิฟท์ (Shift) โซลินอยด์ “E” ขาดช่วง
P0775 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B”
P0776 การทำงานควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B” หรือปิด
P0777 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B” เปิด
P0778 ไฟฟ้าควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B”
P0779 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “B” ขาดช่วง
P0780 ชิฟท์ (Shift) บกพร่อง
P0781 1-2(Shift)
P0782 2-3(Shift)
P0783 3-4 (Shift)
P0784 4-5 (Shift)
P0785 Shift/Timing โซลินอยด์
P0786 การทำงานShift/Timing โซลินอยด์
P0787 Shift/Timing โซลินอยด์ ต่ำ
P0788 Shift/Timing โซลินอยด์ สูง
P0789 Shift/Timing โซลินอยด์ ขาดช่วง
P0790 วงจรสวิทช์ทำงานปกติ
P0791 วงจรสวิทช์เซนเซอร์ “A” เพลาความเร็วกลาง
P0792 การทำงานสวิทช์เซนเซอร์”A” ความเร็วกลาง
P0793 วงจรสวิทช์เซนเซอร์ “A” เพลาความเร็วกลาง ไม่มีสัณญาณ
P0794 วงจรสวิทช์เซนเซอร์ “A” เพลาความเร็วกลาง ขาดช่วง
P0795 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “C”
P0796 การทำงานควบเเรงดันโซลินอยด์ “C” หรือเปิด
P0797 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “C” เปิด
P0798 ไฟฟ้าควบคุมโซลินอยด์ “C”
P0799 ควบคุมเเรงดันโซลินอยด์ “C” ขาดช่วง
P0800 ระะบบควบคุม Transfer Casc
P0801 วงควบคุมระงับห้ามถอยกลับ
P0802 ระบบควบคุมถ่ายทอดกำลัง(เกียร์) วงจรเปิด
P0803 วงจรควบคุมโซลินอยด์ 1-4 upshifl (Skip Shift)
P0804 วงจรไฟฟ้าดวงไฟ 1-4 upshifl (Skip Shift)
P0805 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์
P0806 การทำงานวงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์
P0807 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ ต่ำ
P0808 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ สูง
P0809 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ ขาดช่วง
P0810 วงจรเซนเซอร์ตำเเหน่งคลัทช์ บกพร่อง
P0811 คลัทช์ลื่นมากเกินไป
P0812 วงจรจ่ายไฟเข้าถอยกลับ
P0813 วงจรจ่ายไฟออกถอยกลับ
P0814 วงจรเเสดงถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
P0815 วงจรสวิทช์ upShift
P0816 วงจรสวิทช์ down Shift
P0817 วงจรสตาร์ไม่ทำงาน
P0818 วงจรไฟเข้าสวิทช์หลุด
P0819 ความสัมพันธ์ up and Down Shift สวิทช์ไปสู่ถ่ายทอดกำลัง (เกียร์)
P0820 วงจรเซนเซอร์ไปสู่คานเกียร์ X-Y
P0821 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ x
P0822 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ y
P0823 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ x ขาดช่วง
P0824 วงจรตำเเหน่งคานเกียร์ y ขาดช่วง
P0825 สวิทช์คานเกียร์ ดึง-ด้น
P0826 วงจรสวิทช์up and Down Shift
P0827 วงจรสวิทช์up and Down Shift ต่ำ
P0828 วงจรสวิทช์up and Down Shift สูง
P0829 5-6 Shift
P0830 วงจร “A” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์
P0831 วงจร “A” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ ต่ำ
P0832 วงจร “A” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ สูง
P0833 วงจร “B” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์
P0834 วงจร “B” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ ต่ำ
P0835 วงจร “B” สวิทช์คันเหยีบคลัทช์ สูง
P0836 วงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ
P0837 การทำงานวงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ
P0838 วงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ ต่ำ
P0839 วงจรสวิทช์ขับเคลื่อน 4ล้อ สูง
P0840 วงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0841 การทำงานวงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0842 วงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0843 วงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0844 วงจร “A” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
P0845 วงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0846 การทำงานวงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0847 วงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0848 วงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0849 วงจร “B” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ น้ำมันขาดช่วง
P0850 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งจอด(Park) ตรงกลาง (Noutral)
P0851 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งจอด(Park) ตรงกลาง (Noutral) ต่ำ
P0852 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งจอด(Park) ตรงกลาง (Noutral) สูง
P0853 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งขับ
P0854 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งขับ ต่ำ
P0855 วงจรไฟเข้าสวิทช์ตำเเหน่งขับ สูง
P0856 สัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง
P0857 การทำงานสัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง
P0858 สัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง ต่ำ
P0859 สัณญาณไฟเข้าควบคุมทางวิง สูง
P0860 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุล Gcar Shift
P0861 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุล Gcar Shift ต่ำ
P0862 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุล Gcar Shift สูง
P0863 วงจรติดต่อสื่อสารโมดุลเเละระบบเกียร์
P0864 การทำงานวงจรสื่อสารโมดุลควบคุมระบบเกียร์ TCM
P0865 การทำงานวงจรสื่อสารโมดุลควบคุมระบบเกียร์ TCM ต่ำ
P0866 การทำงานวงจรสื่อสารโมดุลควบคุมระบบเกียร์ TCM สูง
P0867 เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0868 เเรงดันม้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0869 เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0870 วงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0871 การทำงานวงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0872 วงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0873 วงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0874 วงจร “C” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
P0875 วงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0876 การทำงานวงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0877 วงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0878 วงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0879 วงจร “D” สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
P0880 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
P0881 การทำงานสัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
P0882 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ สูง
P0883 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ต่ำ
P0884 สัณญาณ input Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ขาดช่วง
P0885 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ เปิด
P0886 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ต่ำ
P0887 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ สูง
P0888 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ เปิด
P0889 วงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
P0890 การทำงานวงจรควบคุมรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
P0891 วงจรสัณญาณรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ ต่ำ
P0892 วงจรสัณญาณรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์ สูง
P0893 วงจรสัณญาณรีเลย์ Power โมดุลควบคุมระบบเกียร์
P0894 ชิ้นส่วนเกียร์ลื่น
P0895 ระยะเวลา Shift สั้นเกินไป
P0896 ระยะเวลา Shift ยาวเกินไป
P0897 น้ำมันเกียร์คุณภาพเสื่อม
P0898 วงจรระบบเกียร์ ต่ำ
P0899 วงจรระบบเกียร์ สูง
P0900 วงจรคลัทช์ขณะทำงาน เปิด
P0901 การทำงานวงจรคลัทช์ขณะทำงาน
P0902 วงจรคลัทช์ขณะทำงาน ต่ำ
P0903 วงจรคลัทช์ขณะทำงาน สูง
P0904 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู
P0905 การทำวงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู
P0906 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู ต่ำ
P0907 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู สูง
P0908 วงจรตำเเหน่งเลือกเปิดประตู ขาดช่วง
P0909 ควบคุมตำเเหน่งเลือกเปิดประตู บกพร่อง
P0910 วงจรเลือกเปิดทำงานขณะประตู เปิด
P0911 การทำงานวงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน
P0912 การทำงานวงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน
P0913 วงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน ต่ำ
P0914 วงจรเลือกเปิดประตูขณะทำงาน สูง
P0915 การทำงานวงจรตำเเหน่ง Gear Shifl
P0916 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl ต่ำ
P0917 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl สูง
P0918 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl ขาดช่วง
P0919 วงจรตำเเหน่ง Gear Shifl บกพร่อง
P0920 วงจรเกียร์เดินหน้า เปิด
P0921 การทำงานวงจรเกียร์เดินหน้า
P0922 วงจรเกียร์เดินหน้า ต่ำ
P0923 วงจรเกียร์เดินหน้า สูง
P0924 วงจรเกียร์เดินหลัง เปิด
P0925 การทำงานวงจรเกียร์ถอยหลัง
P0926 วงจรเกียร์ถอยหลัง ต่ำ
P0927 วงจรเกียร์ถอยหลัง สูง
P0928 วงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์ เปิด
P0929 การทำงานวงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์
P0930 วงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์ ต่ำ
P0931 วงจรควบคุมโซลินอยด์ล๊อกเกียร์ สูง
P0932 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค
P0933 การทำงานวงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮดรอลิค
P0934 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค ต่ำ
P0935 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค สูง
P0936 วงจรเซนเซอร์เเรงดันไฮรดรอลิค ขาดช่วง
P0937 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค
P0938 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮดรอลิค
P0939 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค ต่ำ
P0940 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค สูง
P0941 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไฮรดรอลิค ขาดช่วง
P0942 ชุดเเรงดันไฮร์ดอรลิค
P0943 ช่วงการหมุนเวียนชุดเเรงดันไฮร์ดรอลิค
P0944 ชุดเเรงดันไฮร์ดรอลิคสูญเสียเเรงดัน
P0945 วงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค เปิด
P0946 การทำงานวงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค
P0947 วงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค ต่ำ
P0948 วงจรรีเลย์ปั๊มไฮร์ดรอลิค สูง
P0949 AuTo Shift Manual ไม่สมบูรณ์
P0950 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual
P0951 การทำงานวงจรควบคุม AuTo Shift Manual
P0952 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual ต่ำ
P0953 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual สูง
P0954 วงจรควบคุม AuTo Shift Manual ขาดช่วง
P0955 วงจรโหมด AuTo Shift Manual
P0956 การทำงานวงจรโหมด AuTo Shift Manual
P0957 วงจรโหมด AuTo Shift Manual ต่ำ
P0958 วงจรโหมด AuTo Shift Manual สูง
P0959 วงจรโหมด AuTo Shift Manual ขาดช่วง
P0960 วงจรควบคุม”A”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
P0961 วงจรควบคุม”A”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน ต่ำ
P0962 วงจรควบคุม”A”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน สูง
P0963 วงจรควบคุม”A”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
P0964 วงจรควบคุม”B”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
P0965 การทำงานวงจรควบคุม”B”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน
P0966 วงจรควบคุม”B”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน ต่ำ
P0967 วงจรควบคุม”B”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน สูง
P0968 วงจรควบคุม”C”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน เปิด
P0969 การทำงานวงจรควบคุม”C”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน
P0970 วงจรควบคุม”C”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน ต่ำ
P0971 วงจรควบคุม”C”โซลินอยด์ ควบคุมเเรงดัน สูง
P0972 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “A”
P0973 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “A” ต่ำ
P0974 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “A” สูง
P0975 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “B”
P0976 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “B” ต่ำ
P0977 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “B” สูง
P0978 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “C”
P0979 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “C” ต่ำ
P0980 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “C” สูง
P0981การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “D”
P0982 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “D” ต่ำ
P0983 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “D” สูง
P0984 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “E”
P0985 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “E” ต่ำ
P0986 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “E” สูง
P0987 วงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0988 การทำงานวงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0989 วงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0990 วงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0991 วงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
P0992 วงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0993 การทำงานวงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์
P0994 วงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P0995 วงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ สูง
P0996 วงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์เเรงดันน้ำมันเกียร์ ขาดช่วง
P0997 การทำงานวงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “F”
P0998 วงจรควบคุม ชิฟท์โซลินอยด์ “F” ต่ำ
P1013 เซนเวอร์ออกชิเจนอุ่น ตวรจสอบความคุมของBANKปัจจุบันเครื่องทำน้ำอุ่นวงจรที่1เเละ2เซนเซอร์1
P1032 ออกชิเจนเซนเซอร์ตวรจสอบจับความเร็วฮีตเตอร์ อุ่นเครื่องBANKวงจรควบคุมที่1 เเละ2 เซนเซอร์1
P1101 การไหลของอากาสที่วัดได้จริงจากMAFเเผนที่ EGR เเละTP ไม่ได้อยู่ในช่วงของการไหลเวียนของอากาศที่คำนาณได้
P1105 สูญญากาศรองวงจรเซนเซอร์
P1106 ความดันสมบูรณ์หลากหลาย(MAP) วงจรเซนเซอร์ตวรจจับเเรงดันสูงเป็นระยะๆ
P1107 ความดันสมบูรณ์หลากหลาย(MAP) วงจรเซนเซอร์ตวรจจับเเรงดันไฟฟ้าต่ำเป็นระยะๆ
P1108 BaRo เปรียบเทียบเเผนเซนเซอร์สูงเกินไป
P1109 พอร์ระบบสำรองคันเร่ง
P1111 อุณภูมิอากาศ(iat)วงจรเซนเซอร์ตวรจจับเเรงดันสูงเป็นระยะ
P1112 อุณภูมิอากาศ(iat)วงจรเซนเซอร์ตวรจจับเเรงดันไฟฟ้าต่ำเป็นระยะ
P1113 ปริมาณ Resonance การเปลี่ยนเเปลงวงจรควบควมโซลินอยด์
P1114 อุณภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (ECT) วงจรเซนเซอร์ตรวจจับเเรงดันไฟฟ้าต่ำเป็น ระยะๆ
P1115 อุณภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (ECT) วงจรเซนเซอร์ตรวจจับเเรงดันสูงเป็นระยะ
P1116 ECT สัณญาณไม่เสถียรหรือไม่สม่ำเสมอ
P1117 เครื่องยนต์ระบายความร้อนชั่วคราว สัณญาณออก Qut-of-Range ต่ำสุด
P1118 เครื่องยนต์ระบายความร้อนชั่วคราว สัณญาณออก Qut-of-Range สูง
P1119 ECT สัญญาณ Qut-of-Range ด้วยจอเเสดงผล TFT เซนเซอร์
P1120 คันเร่งต่ำเเหน่งเซนเซอร์(TP) 1วงจร
P1121 ตำเเหน่งปีกวงจรเซนเซอร์(TP)เเรงดันสูงเป็นระยะๆ
P1122 ตำเเหน่งปีกวงจรเซนเซอร์(TP)เเรงดันไฟฟ้าต่ำเป็นระยะๆ
P1125 ตำเเหน่งเหยีบคันเร่ง(APP) ระบบ
P1130 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเปรปรวนต่ำสุด1 วงจรเซนเซอร์1
P1131 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเปรปรวนต่ำสุด1 วงจรเซนเซอร์2
P1132 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) วงจรต่ำเเปรปรวน 2 1 เซนเซอร์
P1133 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ไม่เพียงพอการสับเปลี่ยน 1 เซนเซอร์1
P1134 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เปลี่ยนอัตราส่วนระหว่างเวลา 1เซนเซอร์ 1
P1135 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) สีนเฉลี่ย 1เซอนเซอร์1
P1136 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) อุดมไปด้วยหมายความว่าธนาคาร 1 เซนเซอร์ 1
P1137 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK 1 2 ระบบเซน
P1138 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK เปลี่ยน 12 เซนเซอร์เเรงคันรวยหรือสูง
P1139 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) INSUff การสลับเเบงค์ 1 เซนเซอร์2
P1140 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK เปลี่ยนอัตราระหว่าง1เซนเซอร์2
P1141 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ควบคุมวงจรเเบงค์1เซนเซอร์2
P1143 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK 1 เซนเซอร์ 3 ระบบลีนหรือเเรงดัน ไฟฟ้า ต่ำ
P1144 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) BANK 1 เซนเซอร์ 3 เเรงดันไฟฟ้าสุงอุดมไปด้วยหรือ
P1145 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ข้ามBANK1เซนเซอร์ 3
P1153 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) สลับ BANK ไม่เพียงพอ 2 เซนเซอร์1
P1154 ออกซิเจนเซนเซอร์เวลาเปลียนอุ่น (HO2S) BANK Ratio 2เซนเซอร์1
P1155 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ลีนเฉลี่ยของเเบงค์ 2เซนเซอร์ 1
P1156 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) อุดมไปด้วยหมายความว่า เเบงค์ 2 เซนเซอร์ 1
P1157 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์2 เซนเซอร์2 ระบบลีนหรือเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1158 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์ 2 เซนเซอร์ 2 เเรงดันไฟฟ้า สูงอุดรไปด้วยหรือ
P1159 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์ นับ2เซนเซอร์2
P1161 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่น2 เเบงค์วงจรเซนเซอร์2
P1163 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์2 เซนเซอร์ที่ 3 ระบบลีนหรือเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1164 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) เเบงค์ 2 3 เซนเซอร์เเรงดันรวยหรือ สูง
P1165 เซนเซอร์อ๊อกชิเจนอุ่น (HO2S) ข้ามเเบงค์ นับ 2เซนเซอร์3
P1170 ตัดน้ำมันเซื้อเพลิงชดเชย
P1171 ระบบเชื้อเพลิงเเบบ Lean ในขณะเร่งเครื่อง
P1172 เชื้อเพลิงการถ่าย โอนการไหลของปั๊มไม่เพียงพอ
P1185 เครื่องยนต์น้ำมันวงจรอุณภูมิ
P1186 ประสิทธิภาพวงจรEOT
P1187 เซนเซอร์เเรงดันไฟฟ้าในวงจรEOT ต่ำ
P1188 เซนเซอร์เเรงดันไฟฟ้าในวงจรEOT สูง
P1189 เเรงดันน้ำมันเครื่องยนต์ (EOP) สลับวงจร
P1190 การไหลรั่วของเครื่องยนต์สูญญษกาศ
P1191 ปริมาณอากาศท่ออากาศรั่ว
P1200 หัวฉีดควบคุมวงจร
P1201 ก๊าซมวล (Alt.เชื้อเพลิง)เซนเซอร์วงจร/ประสิทธิภาพ
P1202 ก๊าซมวล (Alt.เชื้อเพลิง)เซนเซอร์วงจรย่านความถี่ต่ำ
P1203 ก๊าซมวล (Alt.เชื้อเพลิง)เซนเซอร์ตรวจความถี่สูง
P1211 มวลวงจรการไหลของอาศเป็นระยะ
P1212 มวลวงจรไหลของอากาศต่ำต่อเนื่อง
P1214 เวลาปั๊มฉีดออฟเซ็ท
P1215 ตรวจสอบความผิดพื้นระบุไว้
P1216 เชื้อเพลิง Solenoid เวลาตอบสนองที่สั้นเกินไป
P1217 เชื้อเพลิง Solenoid เวลาตอบสนอง ยาวเกินไป
P1218 ปั๊มฉีดวงจรการสอบเทียบ
P1219 ต่ำเเหน่งเซนเซอร์เเรงดันอ้างอิง
P1220 คันเร่งตำเเหน่งเซนเซอร์ (tP) 2 วงจร
P1221 เชื้อเพลิงตำเเหน่งมัธยมศึกษา
P1222 หัวฉีดควบคุมวงจรต่อเนื่อง
P1225 หัวฉีดวงจร2 กระบอกเป็นระยะๆ
P1228 หัวฉีดสูบ 3 วงจรต่อเนื่อง
P1231 หัวฉีดสูบ 4 วงจรต่อเนื่อง
P1234 หัวฉีด5 กระบอกวงจรระยะต่ดเนื่อง
P1237 หัวฉีด 6 สูลวงจรต่อเนื่อง
P1240 หัวฉีดวงจร 7 กระบอกเป็นระยะๆ
P1243 หัวฉีดสูบ 8 วงจรต่อเนื่อง
P1245 ปริมาณ Plenum วาล์วการเปลี่ยนเเปลง
P1250 เชื้อเพลิงระเหยเครื่องทำน้ำอุ่นก่อน
P1257 Oveboost ระบบ supercharger
P1258 OveetemPerature เครื่อง ยนต์ระบายคาวมร้อน เหนือ 268F โหมดการ
P1260 การทดสอบครั้งสุดท้ายล้มเหลว SCCENTER ข้อมูล เพิ่มเติม
P1270 เซนเซอร์ Accelerator ตำเเหน่ง pedal A/D converter เเปลงข้อผิดพลาด
P1271 ตำเเหน่งเยีบบคันเร่ง (APP) เซนเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับความสัมพันธ์ 1-2
P1272 Acceleralor เซนเซอร์ตำเเหน่งเยียบ 2
P1273 เซ็นเซอร์ตัวเร่งตำเเหน่ง Pedal 1
P1274 หัวฉีดเเบบมีสายไม่ถูกต้อง
P1275 ตำเเหน่งเหยียบคันเร่ง (APP) เซนเซอร์1วงจร
P1276 Padl ตำเเหน่งเซนเซอร์ Accelerator 1 ประสิทธิภาพวงจร
P1277 Acceleralor เซนเซอร์ตำเเหน่ง Pedel 1 เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1278 Pedal ตำเเหน่งเซนเซอร์ Accelerator 1วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
P1280 ต่ำเเหน่งเยียบคันเร่ง (APP) เซนเซอร์2วงจร
P1281 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal ประสิทธิภาพวงจร 2
P1282 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่งเหยียบ2 วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1283 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal วงจรไฟฟ้าเเรงสูง2
P1285 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal 3 วงจร
P1286 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal ประสิทธิภาพวงจร3
P1287 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal 3 วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1288 Acceleralor เซนเซอร์ต่ำเเหน่ง Pedal วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
P1300 วงจร
P1305 คอยล์จุดระเบิด 2วงจรหลักคำติชม
P1310 คอยล์จุดระเบิดวงจร3 ประสมคำติชม
P1315 คอยล์จุดระเบิดคำติชม4 หลัก
P1320 ic อ้างอิง 4x วงจรต่อเนื่อง
P1321 ระบบสายไฟผิดพลาดทางอิเลคทรอนิกส์
P1322 ei ระบบหรือควบคุมจุดระเบิดเสริมหรือขาดหายไป
P1323 24X อ้างอิงวงจร ic ความถี่ต่ำ
P1324 Crank รอบต่ำเกินไป
P1335 วงจร CKP.
P1336 รูปเเบบระบบเพลาข้อเหวี่ยงตำเเหน่ง CKP ไม่ได้เรียนรู้
P1345 ตำเเหน่องข้อเหวี่ยง CKP Camshaft ตำเเหน่ง CMP ความสัมพันธ์
P1346 ตำเเหน่งCamshaft บริโภค CmP ประสิทธิภาพของระบบเซนเซอร์
P1350 ระบบความคุมการจุดระเบิด
P1351 ติดไฟวงจรควบคุมขดลวดเเรงดันสูง
P1352 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl2
P1353 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl3
P1354 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl4
P1355 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl5
P1356 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl6
P1357 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl7
P1358 ic ออกสูง / ชีพจรตรวจพบเมื่อ GND_Cyl8
P1359 คอยล์จุดระเบิดกลุ่ม1วงจรควบคุม
P1360 กลุ่มคอยล์จุดระเบิดวงจรควบคุม2
P1361 ม้วลควบคุมวงจรจุดระเบิดเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1362 ic กระบอก 2ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
P1363 ic กระบอก 3ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
P1364 ic สูบ4 ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานหลังจากที่
P1365 ic กระบอก 5ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
P1366 ic กระบอก 6ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
P1367 ic กระบอก 7ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
P1368 ic กระบอก 8ไม่สามารถเลือกเปิดใช้งานได้หลังจากที่
P1369 วงจร ic อ้างอิง 4x พัลส์มากเกินไป
P1370 วงจร ic อ้างอิง 4x พัลส์มากเกินไป
P1371 24 x อ้างอิงวงจรic เเรงดันสูง
P1372วงจรกราวด์จุดระเบิด
P1377 ic เเคมพัลส์เพื่อการอ้างอิงชีพจร 4X
P1380 ติดที่ตรวจพบ ข้อมูลถนนหยาบไม่ได้
P1381 ติดที่ตรวจพบ การสื่อสารโมดูลควบคุมเบครไม่มี
P1390 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1–G–วงจรเซนเซอร์
P1391 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1–G– ประสิทธิภาพวงจรเซนเซอร์
P1392 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1–G– เซนเซอร์วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1393 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1–G– เซนเซอร์วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
P1394 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 1–G– เซนเซอร์วงจรต่อเนื่อง
P1395 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2–G– วงจรเซนเซอร์
P1396 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2–G– ประสิทธิภาพวงจรเซนเซอร์
P1397 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2–G– เซนเซอร์วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1398 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2–G– เซนเซอร์วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
P1399 เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2–G– วงจรเซนเซอร์
P1403 ก๊าซวาล์วไอเสียหมุนเวียนของระบบ1
P1404 ไอเสียก๊าซ Rccirculation EGR ปิดตำเเหน่ง
P1405 ก๊าซวาล์วไอเสียหมุนเวียนของระบบ3
P1406 EGR วาล์ววงจรตำเเหน่อง Pintle
P1407 EGR การบุกรุกสถานที่ในการจักหาเพื่อให้ไอเสีย EGR วาล์ว
P1408 Manifold ดันการบริโภควงจรเซนเซอร์
P1409 EGR รั่วระบบสูญญากาศ
P1410 ถังน้ำมันระบบความดัน
P1415 การฉีดอากาศทุติยภูมิ AIR ระบบเเบงค์1
P1416 การฉีดอากาศทุติยภูมิ AIR ระบบเเบงค์2
P1418 เครื่องฉีด Relay ระบบสำรองคุมควบสูง
P1420 ปริมาณอากาศต่ำวงจรสวิทซ์เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1421ปริมาณอากาศต่ำวงจรสวิทซ์เเรงดัน สูง
P1423 ปริมาณอากาศสูงวงจรสวิทซ์เเรงดันสูง
P1431 เชื้อเพลิงระดับเซนเซอร์2 ประสิทธิภาพวงจร
P1432 เซนเซอร์ตรวจจับระดับน้ำมันเชื้อเพลิง2 วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1433 เซนเซอร์ตรวจจับระดับน้ำมันเชื้อเพลิง2 วงจรเเรงดันไฟฟ้าสูง
P1441 การไหลระเหยไอเสียระบบ(EVAP) ในช่วงที่ไม่ได้ล้าง
P1442 EVAP สูญญากาศ SWไฟฟ้าเเรงสูงระหว่าง IGN เกียวกับ
P1450 ความดันบรรยากาศวงจรเซนเซอร์
P1451 กดอากาศผลการดำเนินงานเซนเซอร์
P1460 พัดลมควบคุมระบบทำความเย็น
P1480 พัดลม1 วงจรควบคุมระบายความร้อนสูง
P1481 ความเร็วพัดลมระบายความร้อนเซนเซอร์
P1482 ความเร็วพัดลมระบายความร้อนเอาท์พุท
P1483 เครื่องยนต์ระบายความร้อนประสิทธิภาพของระบบ
P1484 พัดลมประสิทธิภาพระบบระบายอากาศ
P1500 วงจรสัญญาณเริ่มต้น
P1501 ระบบdeterrent ขโมย
P1502 เซนเซอร์ความเร็วของยานพาหนะวงจรเซนเซอร์ต่อเนื่อง
P1503 เซื้อเพลิงdeterrentเปิดใช้งานสัญญาณกันขโมยไม่ได้
P1504 เชื้องเพลิงdeterrent ขโมยสัญญาณเปิดใช้งานไม่ถูกต้อง
P1508 ความเร็วต่ำไม่ได้ใช้งาน-การควบคุมอากาศ idlt IAC ระบบไม่ตอบสนอง
P1509 ความเร็วสูงไม่ได้ใช้งาน-การความคุมการบินไม่ได้ใช้งาน IAC ไม่ตอบสนอง
P1510 ระบบการควบคุมเเรงดัน
P1511 ประสิทธิภาพของการควบคุมข้อมูล
P1514 สมกับความสัมพันธ์เซนเซอร์ TP สูง
P1515 คันเร่งระบบอิเลคทอรนิคตำเเหน่งปีกผีเสื้อ
P1516 การควบคุม Actuator ใน Throttle TAC ใน Throttle Actuator โมดูลตำเเหน่ง
P1517 โมดูลคันเร่งอิเล็คทอรนิกส์
P1518 โมดูลคันเร่งอิเล็คทอรนิกส์เพื่อการใช้งาน PCM
P1519 การควบคุม Actuator ใน Throttle TAC โมดูลวงจรภายใน
P1520 ส่งช่วงวงสลับ
P1521 ส่งร่วมกันคันเร่งที่มุมสูง
P1522 Park/ กลางไดรฟ์/ Reverse ที่รอบต่อนาที่สูง
P1523 ประสิทธิภาพตำเเหน่งของลิ้นปิด
P1524 ประสิทธิภาพตำเเหน่งของลิ้นปิด
P1525 บอดี้คันเร่ง srvicerequired
P1526 ต่ำเเหน่งปีกขึ้นต่ำไม่ได้เรียนรู้
P1527 ช่วงการส่งไปยังสวิทซ์เเรงดันความสัมพันธ์
P1529 ปัญหาความร้อน
P1530 การควบคุม actuator ใน Throttle (TAC) โมดูลวงจรภายใน
P1531 A/ด้านข้างC อุณภูมิต่ำผิดปกติเซนเซอร์
P1532 A/C อุณภูมิเย็น Sens วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1533 A/C อุณภูมิเย็น Sens วงจรเเรงดันไฟฟ้าสูง
P1534 A/C อุณภูมิด้านข้างสูง เซนเซอร์ตวรจจับความดันไฟฟ้าต่ำ
P1535 A/ด้านข้าง อุณภูมิส่งวงจรเซนเซอร์
P1536 เครื่องยนต์ระบายความร้อน Overtemperature เครื่องปรับอากาศ A/C
P1537 A/C ของวงจรไฟฟ้าเเรงต่ำ
P1538 A/C ของวงจรไฟฟ้าเเรงสูง
P1539 เเรงดันคลัทช์/C วงจรสถานะคลัทซ์
P1540 เครื่องยนต์ปรับอากาศ A/C เย็นเกินไปเครื่องปรับอากาศ A/C
P1541 A/C อุณภูมิสูง
P1542 A/C ความดันของระบบอุณภูมิสูง
P1543 A/C ประสิทธิภาพของระบบ
P1544 A/C สภาพเย็นCต่ำมาก
P1545 เครื่องปรับอากาศ A/C คลัทว์วงจรควบคุมรี่เลย์
P1546 A/C วงจรสถานะคลัทซ์เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1547 A/C ประสิทธิภาพของระบบลด
P1548 A/C recirculation วงจร
P1551 ใน Throttle Velve ตำเเหน่องที่หลือไม่ถึงในระหว่างการเรียนรู้
P1554 ล่องเรือชมวงจรควบคุม
P1555 ส่งออกอิเล็คทรอนิค Orifiee ตัวเเปล
P1558 Servo การควบคุมเรือเเสดงระดับต่ำ
P1560 transaxle ไม่ได้มีอยู่ในไดร์เวอร์ การควบคุมเรือพิการ
P1561 โซลินอยด์ Cruise
P1562 โซลินอยด์ Vecuum
P1563 Cruise Control ที่เเตกต่างความเร็ว/ ที่ตั้งสูงเกิดไป
P1564 Cruise Control สูงเกินไป-การควบคุมเรือพิการ
P1565 Cruise Control เซนเซอร์ตำเเหน่ง
P1566 รอบเครื่องยนต์สูงเกินไป Cruise Control ปิด
P1567 bank การควบการใช้งานที่ใช้งาน Cruise Control ปิด
P1570 ควบคุมการลื่นไถลที่ใช้งาน การควบคุมเรือพิการ
P1571 การควบคุมเเรงบิดเเรงฉุดของวงจร
P1572 ASR วงจรที่ใช้งานต่ำเกินไป
P1573 Pcm EBTCM วงจรข้อมูลเเบบอนุกรม
P1574 วงจรสลับ Stoplamp
P1575 ท่องเที่ยวเบรกวงจรสลับขยาย
P1576 BBV เซนเซอร์วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
P1577 เซนเซอร์ตรวจจับเเรงดันไฟฟ้าในวงจรBBV ต่ำ
P1578 เซนเซอร์วงจรเครื่องดูดฝุ่นBBV ต่ำ
P1579 P/N ไปที่ D/R ที่มุมคันเร่งสูง– โหมดใช้งานลดลงใช้งานล่าสุด
P1580 ย้ายวงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำล่องเรือ
P1581 วงจรย้ายไปล่องเรือไฟฟ้าเเรงสูง
P1582 ทิศทางวงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำล่องเรือ
P1583 Cruise Control เเรงดัน CireuitHigh
P1584 การควบคุมเรือพิการ
P1585 การควบคุมเรือยับยั้งวงจรเอาท์พุท
P1586 Cruise Control switch เบรค2 วงจร
P1587 Cruise Control คลัทซ์ควบคุมวงจรต่ำ
P1588 Cruise Control คลัทซ์ควบคุมวงจรสูง
P1599 เเผงลอยเครื่องยนต์หรื่อเเผนลอยสถานที่ใกล้เคียงที่ตวรจพบ
P1600 การทำงานดำเนินงานภายใน Watchtlog tcm
P1601 อนุกรมการสื่อสาร มีปัญหากับอุปกรณ์1
P1602 เซนเซอร์ (KS) ประสิทธิโมดูลเคาะ
P1603 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม SDM
P1604 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม IPC
P1605 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม HVAC
P1606 ปัญหาการสื่อสารอนุกรม 6 อุปกรณ์
P1607 ปัญหาการสื่อสารอนุกรม 7 อุปกรณ์
P1608 ปัญหาการสื่อสารอนุกรม 8 อุปกรณ์
P1609 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม TCS
P1610 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรมPZM
P1611 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม CVRTD
P1612 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม IPM
P1613 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม DIM
P1614 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม RIM
P1615 การสูญเสียของข้ลมูลอนุกรม VTD
P1617 เครื่องยนต์น้ำมันระดับวงจร
P1619 E ngine Oil ชีวิตตรวจสอบวงจรตั้งค่าไหม่
P1620 วงจรน้ำหล่อเย็น
P1622 กระบอกเลือก
P1623 ชั่วคราว Resistor Pull -up
P1624 Shapshot ที่ขอโดยลูกค้า ข้อมูลที่มีอยู่
P1625 รีเซ็ตระบบ TCM
P1626 เชื้อเพลิง Delerrent เปิดสัญญาณกันขโมยไม่ได้รับ
P1627 A/D ปรัสิทธิภาพ
P1628 ECU Resistor Pull – Up
P1629 ระบบ Deterrent ขโมย สัญญาณ cranking
P1630 Deteitent ขโมยสัณญาณเปิดใช้งาน
P1631 เริ่ม Deterrent ขโมยปิดการใช้งานสัญญาณที่ได้รับ
P1632 เชื้อเพลิง Deterrent ขโมยปิดปิดการใช็งานสัญญาณที่ได้รับ
P1633 ติดไฟ0 ระดับวงจร
P1634 วงจรสวิทช์จุดระเบิด1
P1635 5โวลต์วงจรอ้างอิง
P1636 PCM กอง Overrun
P1637 Generator วงจร L- terminal
P1638 Generator วงจร F- terminal
P1639 5โวลต์2อ้างอิงวงจร
P1640 ไดร์วอร์-1- input เเรงดันสูง
P1641 โคมไฟต้วชี้วัดที่ผิดปกติ (ล้านบาท) วงจรควบคุม
P1642 ยานพาหนะความเร็ววงจรเอาท์พุท
P1643 เครื่องยนต์ความเร็ววงจรเอาท์พุท
P1644 ควบคุมการลื่นไกลเเรงบิดวงจรส่งเอาท์พุท
P1645 Evaporative ระบายมลพิษ Solenoid (EVAP) วงจร contorl
P1646 Evaporative ระบายมลพิษ Solenoid (EVAP) วงจรควบคุม
P1647 ไดร์เวอร์1เส้น7
P1650 โมดูลการควบคุมเอาท์พุท B วงจร
P1652 พัดลม1ควบควมวงจรรี่เลบ์
P1653 ระดับตะเกียงน้ำมันน้ำวงจรควบคุม
P1654 การควบคุมเรื่อยับยั้งวงจรเอาท์พุท
P1655 โซลินอยด์กำจัวงจรควบคุม EVAP
P1656 ไดร์เวอร์2สาย6
P1657 โซลินอยด์1-4 วงจรตวบคุมUpshift
P1658 เริ่มเปิดใช้งานวงจรควบคุมรี่เลย์
P1660 วงจรควบคุมพัดลมระบายความร้อน
P1661 mil ควบคุมวงจร
P1662 ล่องเรือโคมไฟควบคุมวงจร
P1663 Life ตะเกียงน้ำมันวงจรควบคุม
P1664 1-4 โคมไฟวงจรควบคุม Upshift
P1665 ไดร์เวอร์ 3สาย5
P1666 ไดร์เวอร์บันทัดที่ 36
P1667 ย้อนกลับยับยั้งวงจรควบคุมโซลินอย
P1669 หน่วยที่จะคาดว่าจะ ABS
P1670 4ไดร์เวอร์
P1671 4ไดร์เวอร์บันทัดที่1
P1672 เครื่องยนต์น้ำมันระดับต่ำโคมไฟวงจรควบคุม
P1673 เครื่องยนต์ร้อนโคมไฟวงจรควบความ
P1674 วงจรควบคุมวัดความเร็วรอบ
P1675 Vent Solenoid วงจรควบคุม EVAP
P1676 — ไดร์เวอร์ สาย 4-6
P1677 — ไดร์เวอร์ สาย 4-7
P1680 — 5 ไดร์เวอร์ (ECU ผิดปกติ)
P1681 — ไดร์เวอร์ 5 บันทัดที่ 1
P1682 — ไดร์เวอร์ 5 บันทัดที่ 2
P1683 — ไดร์เวอร์ 5 สาย 3
P1684 — ไดร์เวอร์ 5 สาย 4
P1685 — ไดร์เวอร์ 5 สาย 5
P1686 — ไดร์เวอร์ 5 สาย 6
P1687 — ไดร์เวอร์ 5 สาย 7
P1689 เเรงบิดที่ผิดพลาดที่ส่งหมอบวงจร
P1690 ECM วัน Overrun
P1691 Gage วงจรเเรงดันน้ำมันหล่อเย็น
P1692 Circuit – Gage หล่อเย็นเเรงดันสูง
P1693 วัดวงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1694 วัดวงจรเเรงดันไฟฟ้าสูง
P1695 วงจรรีโมท Keyless Entry ต่ำ
P1696 สูงระยะไกล Keyless Entry เเรงดันไฟฟ้า
P1700 โมดุลควบคุมการรับส่ง TCM ข้อร้อง MIL ไฟ
P1701 ทรานส์ ขอวงจร MIL
P1705 P/N วงจรสัญญาณ
P1719 เลื่อนลอยไม่ถูกต้องที่ตรวจพบ TCM
P1740 เเรงบิดดวงวงจรสัญญาณ
P1743 Tp สัญญาณจาก ECM
P1760 เเรงดันTCM ขัดขว้าง
P1779 เเรงบิดของเครื่องยนต์ส่งไปยัง TCM สัญญาณ
P1780 PARK / ต่ำเเหน่ง Neutral PNP วงจรสลับ
P1781 เครื่องยนต์เเรงบิดวงจรสัญญาณ
P1790 Transmission Control Checksum โมดุล
P1791 Transmission Control วนโมดุล
P1791 สัญญาณต่ำเเหน่งปีก/Pedal 2000+
P1792 การควบคุมหน่วยความจำใหม่ได้
P1792 ECM เพื่อหล่อเย็นเครื่องยนต์ TCM สัณญาณ
P1793 สัญญาณความเร็วล้อ 2000+
P1795 CAN รถบัส ตำเเหน่งของร่างกายคันเร่ง
P1800 TCM วงจรอำนาจการควบคุมรี่เลย์
P1847 Shift Solenoid 2-3 วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
P1850 Band เบรคที่ใช้วงจรโซลินอยด์
P1851 Band เบรคประสิทธิภาพการใช้โซลินอยด์
P1852 Band ใช้เเรงดันเเบรค SolenoidLow
P1853 Band เบรคที่ใช้โซลินอยด์เเรงดันสูง
P1860 บริษัท ทีชีชีวงจร PWM โซลินอยด์ไฟฟ้า
P1864 เเรงบิดวงจรเเปลงคลัอช์
P1865 โซลินอยด์เกียร์ 4-5 SS วงจรควบคุมไฟฟ้าเเรงสูง
P1866 เเรงบิดเเปลงคลัทช์ TCC พัลส์ความกว้างของคลื่นความถี่ PWM ควบคุมโซลินอยด์เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1867 เเรงบิดเเปลงคลัทช์ TCC พัลส์ความกว้างของคลื่นความถี่ PWM วงจรควบคุมโซลินอยด์เเรงสูง
P1868 ไลฟ์น้ำมันเกียร์
P1870 ชิ้นส่วนระบบส่งกำลังลื่นไถล
P1871 อัตราทดเกียร์ที่ไม่ได้กำหนด
P1873 เเรงบิดคลัทช์ Stator สลับวงจร
P1874 เเรงบิดคลัทช์ Stator สูงสลับวงจร
P1875 วงจรสลับ 4WD ไฟฟ้าต่ำ
P1884 เเรงบิดคลัช์ เปิด / กด Shift วงจรสัณญาณไฟ
P1886 โซลินอยด์เวลากดปุ่ม Shift
P1887 บริษัท ทีชีชีวงจรสลับทีวางจำหน่าย
P1890 ECM ข้อมู้ลอินพุต
P1890 ต่ำเเหน่งคันเร่งสัญญาณอินพุต
P1891 ตำเเหน่งเซนเซอร์คันเร่งสัญญาณPWM สัญญาณ ต่ำ
P1892 ตำเเหน่งเซนเซอร์คันเร่งPWM สัญญาณ สูง
P1893 เครื่องยนต์เเรงบิดสัญญาณเเรงดันสูง
P1894 สัญญาณเเรงบิดของเครื่องยนต์เเรงดันสูง
P1895 TCM เพื่อ ECM วงจรการลดเเรงบิด
P1801 ล้มเหลวในการสลับการเลือก
P1804 Relay ควบคุมภาคพื้นดิน
P1810 วาวล์ตำเเหน่งสวิทช์วงจร TFP
P1811 ปรับสูงเเละ Shift ยาว
P1812 ส่งผ่านสภาพอุณภูมิ
P1813 การคุวบคุมเเรงบิด
P1814 เเปลงเเรงบิด Cverstressed
P1815 เปลี่ยนช่วงการส่ง–เริ่มไนช่วงที่ไม่ถูก
P1816 วาวล์ตำเเหน่ง TFP Sw สถานที่ Neu มีอัตราส่วนการไดรฟ์
P1817 วาวล์ตำเเหน่ง TFP Sw ย้อนกลับที่มีอัตราการไดรฟ์
P1818 วาวล์ตำเเหน่ง TFP SW ไดรฟ์ที่มีอัตราส่วนไดรฟ์
P1819 เปลี่ยนโหมดภายใน เริ่มไม่มี/ ช่วงที่ถูกต้อง
P1820 โหมดสวิทช์วงจรภายในต่ำ
P1822 โหมดสวิทช์ภาพในวงจรBสูง
P1823 โหมดสวิทช์ภาพในวงจรPต่ำ
P1825 เปลี่ยนโหมดภาพใน–ช่วงที่ไม่ถูกต้อง
P1826 โหมดสวิทช์ภายไนวงจร C สูง
P1831 ควบคุมเเรงดัน PC โซลินอยด์วงจรไฟฟ้า–เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1832 การควบคุมความดัน PC ล๊อกปุ๋ม Shift Solenoid
P1833 A/T วงจรไฟฟ้า Solenoids — เเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1834 เเรงดันเเปลงคลัทช์ TCC กด Shift Solenoid SS วงจรควบคุมเเรงดันสูง
P1835 เตะลงวงจรสลับ
P1836 สวิทช์ลงเตะล้มเหลวในการปิด
P1837 สวิทช์ลงเตะล้มเหลวในระยะสั้น
P1842 Shift Solenoid 1-2 วงจรเเรงดันไฟฟ้าต่ำ
P1843 Shift Solenoid 1-2 วงจรไฟฟ้าเเรงสูง
P1844 เเรงบิดลดวงจรสัณญาณที่ต้องการ โดย TCM
P1845 Shift Solenoid 2-3วงจรเเรงดันไฟฟ้า ต่ำ ทั้งคัน
P2000 ประสิทธิภาพดักจับก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซต์ต่ำกว่าทางเข้า (เเบงค์1)
P2001 ประสิทธิภาพดักจับก๊าซไนโตรเจนอ๊อกไซต์ต่ำกว่าทางเข้า (เเบงค์2)
P2002 ประสิทธิภาพความระเอียดการดักจับต่ำกว่าทางเข้า (เเบงค์1)
P2003 ประสิทธิภาพความระเอียดการดักจับต่ำกว่าทางเข้า (เเบงค์2)
P2004 ตัวควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี เปิด (เเบงค์1)
P2005 ตัวควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี ปิด (เเบงค์2)
P2006 ตัวควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี เปิด (เเบงค์1)
P2007 ตัวควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี ปิด (เเบงค์2)
P2008 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี เปิด (เเบงค์1)
P2009 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี ต่ำ (เเบงค์1)
P2010 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี สูง (เเบงค์1)
P2011 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี เปิด (แบงค์1)
P2012 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี ต่ำ (เเบงค์2)
P2013 วงจรควบคุมการไหลท่อร่วมไอดี สูง (เเบงค์2)
P2014 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี (เเบงค์1)
P2015 การทำงานวงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี (เเบงค์1)
P2016 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี ต่ำ (เเบงค์1)
P2017 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี สูง (เเบงค์1)
P2018 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี ขาดช่วง (เเบงค์1)
P2019 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี (เเบงค์2)
P2020 การทำงานวงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี (เเบงค์2)
P2021 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี ต่ำ (เเบงค์2)
P2022 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี สูง (เเบงค์2)
P2023 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งการไหลท่อรวมไอดี ขาดช่วง (เเบงค์2)
P2024 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย
P2025 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย
P2026 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย
P2027 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย เเรงเคลื่อนไฟฟ้า ต่ำ
P2028 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิไอระเหยไอเสีย เเรงเคลื่อนไฟฟ้า สูง
P2029 ฮีตเตอร์น้ำมันไม่ทำงาน
P2030 การงานฮีตเตอร์น้ำมัน
P2031 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย(แบงค์1 เซนเซอร์2)
P2032 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย ต่ำ (แบงค์1 เซนเซอร์2)
P2033 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย สูง (แบงค์1 เซนเซอร์2)
P2034 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย(แบงค์2 เซนเซอร์2)
P2035 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย ต่ำ (แบงค์2 เซนเซอร์2)
P2036 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิก็าซไอเสีย สูง (แบงค์2 เซนเซอร์2)
P2037 วงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง
P2038 การทำงานวงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง
P2039 วงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง ต่ำ
P2040 วงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง สูง
P2041 วงจรเซนเซอร์เเรงดันอากาศหัวฉีดลดลง ขาดช่วง
P2042 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง
P2043 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง
P2044 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง ต่ำ
P2045 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง สูง
P2046 วงจรเซนเซอร์อุณภูมิลดลง ขาดช่วง
P2047 วงจรหัวฉีด เปิด (เเบงค์1 ยูนิท1)
P2048 วงจรหัวฉีด ต่ำ (เเบงค์1 ยูนิท1)
P2049 วงจรหัวฉีด สูง (เเบงค์1 ยูนิท1)
P2050 วงจรหัวฉีด เปิด (เเบงค์2 ยูนิท1)
P2051 วงจรหัวฉีด ต่ำ (เเบงค์2 ยูนิท1)
P2052 วงจรหัวฉีด สูง (เเบงค์2 ยูนิท1)
P2053 วงจรหัวฉีด เปิด (เเบงค์2 ยูนิท1)
P2054 วงจรหัวฉีด ต่ำ (เเบงค์1 ยูนิท2)
P2055 วงจรหัวฉีด สูง (เเบงค์1 ยูนิท2)
P2056 วงจรหัวฉีด เปิด (เเบงค์2 ยูนิท2)
P2057 วงจรหัวฉีด ต่ำ (เเบงค์2 ยูนิท2)
P2058 วงจรหัวฉีด สูง (เเบงค์2 ยูนิท2)
P2059 วงจรควบคุมปั๊มอากาศหัวฉีดลดลง เปิด
P2060 วงจรควบคุมปั๊มอากาศหัวฉีดลดลง ต่ำ
P2061 วงจรควบคุมปั๊มอากาศหัวฉีดลดลง สูง
P2062 วงจรควบคุมเเหล่งจ่ายหัวฉีด เปิด
P2063 วงจรควบคุมเเหล่งจ่ายหัวฉีด ต่ำ
P2064 วงจรควบคุมเเหล่งจ่ายหัวฉีด สูง
P2065 วงจร”B”ระดับน้ำมัน
P2066 การทำงานวงจร”B”ระดับน้ำมัน
P2067 วงจร”B”ระดับน้ำมัน ต่ำ
P2068 วงจร”B”ระดับน้ำมัน สูง
P2069 วงจร”B”ระดับน้ำมัน ขาดช่วง
P2070 วาวล์ intake Manifold (IMT) เปิด
P2071 วาวล์ intake Manifold (IMT) ปิด
P2075 วงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT)
P2076 การทำงานวงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT)
P2077 วงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT) ต่ำ
P2078 วงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT) สูง
P2079 การทำงานวงจร/สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งวาวล์intake Manifold (IMT)
P2080 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
P2081 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย ขาดช่วง (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
P2082 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
P2083 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย ขาดช่วง (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
P2084 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย (เเบงค์1เซนเซอร์2)
P2085 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย ขาดช่วง (เเบงค์1เซนเซอร์2)
P2086 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย (เเบงค์2เซนเซอร์2)
P2087 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย ขาดช่วง (เเบงค์2เซนเซอร์2)
P2088 วงจร”A”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน ต่ำ (เเบงค์1)
P2089 วงจร”A”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน สูง (เเบงค์1)
P2090 วงจร”B”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน ต่ำ (เเบงค์1)
P2091 วงจร”B”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน สูง (เเบงค์1)
P2092 วงจร”A”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน ต่ำ (เเบงค์2)
P2093 วงจร”B”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน สูง (เเบงค์2)
P2094 วงจร”B”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน ต่ำ (เเบงค์2)
P2095 วงจร”B”ควบคุมตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยวขณะทำงาน สูง (เเบงค์2)
P2096 ระบบจัดน้ำมันเเคตตาไล้ท์ดิกส์ บางเกินไป (เเบงค์1)
P2097 ระบบจัดน้ำมันเเคตตาไล้ท์ดิกส์ หนาเกินไป (เเบงค์1)
P2098 ระบบจัดน้ำมันเเคตตาไล้ท์ดิกส์ บางเกินไป (เเบงค์2)
P2099 ระบบจัดน้ำมันเเคตตาไล้ท์ดิกส์ หนาเกินไป (เเบงค์2)
P2100 วงจรมอร์เตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เปิด
P2101 การทำงานวงจรมอร์เตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ
P2102 วงจรมอร์เตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ ต่ำ
P2103 วงจรมอร์เตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ สูง
P2104 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เเรงเดินเบา
P2105 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เเรงเครื่องรถยนต์ดับ
P2106 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เเรงเพาเวอร์จำกัด
P2107 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ ขบวนการโมดุล
P2108 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ ทำงานโมดุล
P2109 การทำงานเซนเซอร์”A”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
P2110 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ รอบจำกัด
P2111 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ เปิด
P2112 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ ปิด
P2113 การทำงานเซนเซอร์”B”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
P2114 การทำงานเซนเซอร์”C”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
P2115 การทำงานเซนเซอร์”D”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
P2116 การทำงานเซนเซอร์”E”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
P2117 การทำงานเซนเซอร์”F”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดต่ำสุด
P2118 การทำงานมอเตอร์ควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ
P2119 การทำงานตัวปีกผีเสื้อคุมการทำงานปีกผีเสื้อ
P2120 วงจรเซนเซอร์”D”สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่งต่ำ
P2121 วงจรเซนเซอร์”D”สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่งสูง
P2122 วงจร”D”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
P2123 วงจร”D”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
P2124 วงจร”D”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
P2125 วงจร”E”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P2126 การทำงานวงจร”E”สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P2127 วงจร”E”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
P2128 วงจร”E”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
P2129 วงจร”E”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
P2130 วงจร”F”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P2131 การทำงานวงจร”F”สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง
P2132 วงจร”F”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ต่ำ
P2133 วงจร”F”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง สูง
P2134 วงจร”F”สวิทช์เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง ขาดช่วง
P2135 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า”A”/”B” สัมพันธ์กัน
P2136 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า”A”/”C” สัมพันธ์กัน
P2137 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า”B”/”C” สัมพันธ์กัน
P2138 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า”D”/”E” สัมพันธ์กัน
P2139 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า”D”/”F” สัมพันธ์กัน
P2140 สวิทช์/เซนเซอร์ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง เเรงเคลื่อนไฟฟ้า”E”/”F” สัมพันธ์กัน
P2141 วงจรปีกผีเสื้อควบคุมไหลวนก๊าชไอเสีย ต่ำ
P2142 วงจรปีกผีเสื้อควบคุมไหลวนก๊าชไอเสีย สูง
P2143 วงจรปีกระบายควบคุมการไหลวนไอเสีย เปิด
P2144 วงจรปีกระบายควบคุมการไหลวนไอเสีย ต่ำ
P2145 วงจรปีกระบายควบคุมการไหลวนไอเสีย สูง
P2146 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “A” เปิด
P2147 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “A” ต่ำ
P2148 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “A” สูง
P2149 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “B” เปิด
P2150 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “B” ต่ำ
P2151 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “B” สูง
P2152 วงจรเเหล่งจรเครื่องไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมัน กรุ๊ป “C” เปิด
P2153 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป”C” ต่ำ
P2154 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป”C” สูง
P2155 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป”B” เปิด
P2156 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป”D” ต่ำ
P2157 วงจรเเหล่งจ่ายไฟเเรงเคลื่อนไฟฟ้าหัวฉีดน้ำมันกรุ๊ป”D” สูง
P2158 เซนเซอร์”B”ความเร็วรถยนต์
P2159 การทำงานเซนเซอร์”B” ความเร็วรถยนต์
P2160 วงจรเซนเซอร์”B”ความเร็วขาดช่วง
P2161 เซนเซอร์”B”ความเร็วรถยนต์ ขาดช่วง
P2162 เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์”A”/”B” สัมพันธ์กัน
P2163 เซนเซอร์”A”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
P2164 เซนเซอร์”B”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
P2165 เซนเซอร์”C”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
P2166 เซนเซอร์”D”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
P2167 เซนเซอร์”E”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
P2168 เซนเซอร์”F”ตำเเหน่งปีกผีเสื้อ/คันเร่ง หยุดสูงสุด
P2169 วงจรควบคุมโซลินอยด์ ช่องระบายปรับเเรงดันไอเสีย เปิด
P2170 วงจรควบคุมโซลินอยด์ ช่องระบายปรับเเรงดันไอเสีย ต่ำ
P2171 วงจรควบคุมโซลินอยด์ ช่องระบายปรับเเรงดันไอเสีย สูง
P2172 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-อากาศไหลสูงฉับพลัน
P2173 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-อากกาศไหลสูง
P2174 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-อากกาศไหลสูงฉับพลัน
P2175 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-อากกาศไหลสูงต่ำ
P2176 ระบบควบคุมการทำงานปีกผีเสื้อ-รอบเดินเบา
P2177 รอบเดินเบาปิด ระบบบางเกินไป (เเบงค์1)
P2178 รอบเดินเบาปิด ระบบหนาเกินไป (เเบงค์1)
P2179 รอบเดินเบาปิด ระบบบางเกินไป (เเบงค์2)
P2180 รอบเดินเบาปิด ระบบหนาเกินไป (เเบงค์2)
P2181 การทำงานระบบหล่อเย็น
P2182 วงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์
P2183 การทำงานวงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์
P2184 วงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์ ต่ำ
P2185 วงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์ สูง
P2186 วงจร2เซนเซอร์อุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์ ขาดช่วง
P2187 ระบบบางเกินไปที่รอบเดินเบา (เเบงค์1)
P2188 ระบบหนาเกินไปที่รอบเดินเบา (เเบงค์1)
P2189 ระบบบางเกินไปที่รอบเดินเบา (เเบงค์2)
P2190 ระบบหนาเกินไปที่รอบเดินเบา (เเบงค์2)
P2191 ระบบบางเกินไปที่ภาวะสูงกว่า (เเบงค์1)
P2192 ระบบหนาเกินไปที่ภาวะสูงกว่า (เเบงค์1)
P2193 ระบบบางเกินไปที่ภาวะสูงกว่า (แบงค์2)
P2194 ระบบหนาเกินไปภาวะสูงกว่า (เเบงค์2)
P2195 สัณญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร์ บาง (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
P2196 สัณญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
P2197 สัณญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร์ บาง (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
P2198 สัณญาณอ็อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
P2199 เซนเซอร์อุณหภูมิไอดี 1/2 สัมพันธ์กัน
P2200 วงจรน็อคเซนเซอร์
P2201 การทำงานน๊อกเซนเซอร์ (เเบงค์1)
P2202 วงจรน็อกเซนเซอร์ (เเบงค์1) ต่ำ
P2203 วงจรน็อกเซนเซอร์ (เเบงค์1) สูง
P2204 วงจรน็อกเซนเซอร์ (เเบงค์1) ขาดช่วง
P2205 วงจรความคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์1)
P2206 วงจรความคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ ต่ำ (แบงค์1)
P2207 วงจรความคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ สูง (เเบงค์1)
P2208 วงจรควบความความร้อนน๊อกเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์1)
P2209 การทำงานวงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ (เเบงค์1)
P2210 วงจรรับรู้น็อกเซนเซอร์(เเบงค์1) ต่ำ
P2211 วงจรรับรู้น็อกเซนเซอร์(เเบงค์1) สูง
P2212 วงจรรับรู้น็อกเซนเซอร์(เเบงค์1) ขาดช่วง
P2213 วงจรน๊อกเซนเซอร์ (เเบงค์2)
P2214 การทำงานวงจรน๊อกเซนเซอร์ (แบงค์2)
P2215 วงจรน๊อกเซนเซอร์(เเบงค์2) ต่ำ
P2216 วงจรน๊อกเซนเซอร์(เเบงค์2) สูง
P2217 วงจรน๊อกเซนเซอร์(เเบงค์2) ขาดช่วง
P2218 วงจรควบคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ เปิด (แบงค์2)
P2219 วงจรควบคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์2)
P2220 วงจรควบคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ สูง (เเบงค์2)
P2221 วงจรควบคุมความร้อนน๊อกเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์2)
P2222 การทำงานวงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ (เเบงค์2)
P2223 วงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์2)
P2224 วงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ สูง (เเบงค์2)
P2225 วงจรรับรู้ความร้อนน๊อกเซนเซอร์ ขาดช่วง (เเบงค์2)
P2226 วงจรความดันบาร์โรเมตริก
P2227 การทำงานวงจรความดันบาร์โรเมตริก
P2228 วงจรความดันบาร์โรเมตริก ต่ำ
P2229 วงจรความดันบาร์โรเมตริก สูง
P2230 วงจรความดันบาร์โรเมตริก ขาดช่วง
P2231 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์1)
P2232 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์2)
P2233 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์3)
P2234 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์1)
P2235 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์2)
P2236 จงจรสัณญาณอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ลัวงจร (ซ๊อต) ที่วงจรความร้อน(เเบงค์1เซนเซอร์3)
P2237 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์2เซนเซอร์1)
P2238 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์1เซนเซอร์1)
P2239 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สูง (เเบงค์1เซนเซอร์1)
P2240 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์2เซนเซอร์1)
P2241 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์2เซนเซอร์1)
P2242 วงจรกระเเสไฟบวกอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สูง (เเบงค์2เซนเซอร์1)
P2243 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด (เเบงค์1เซนเซอร์1)
P2244 การทำงานวงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้า อ้างอิงอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์1เซนเซอร์1)
P2245 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์1เซนเซอร์1)
P2246 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจน สูง (เเบงค์1เซนเซอร์1)
P2247 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจน เปิด(เเบงค์2เซนเซอร์1)
P2248 การทำงานวงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้างอินอ๊อกซิเจน (เเบงค์2เซนเซอร์1)
P2249 วงจรเเรงเคลื่อนไฟฟ้าอ้าวอิงอ๊อกซิเจน
P2250 วงจรเเรงเคลื่อนกระเเสไฟฟ้าอ้างอิงอ๊อกซิเจนเซนเซอร์สูง
P2251 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด (แบงค์1 เซนเซอร์1)
P2252 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (แบงค์1 เซอร์1)
P2253 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สูง (แบงค์1 เซอร์1)
P2254 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เปิด(เเบงค์2เซนเซอร์1)
P2255 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ ต่ำ (เเบงค์2เซนเซอร์1)
P2256 วงจรเเรงควบคุมกระเเสลบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สูง (เเบงค์2เซนเซอร์1)
P2257 วงจรเซนเซอร์”A”ควบอากาศเเรงดันสูง ต่ำ
P2258 วงจรเซนเซอร์”A”ควบอากาศเเรงดันสูง สูง
P2259 วงจรเซนเซอร์”B”ควบอากาศเเรงดันสูง ต่ำ
P2260 วงจรเซนเซอร์”B”ควบอากาศเเรงดันสูง สูง
P2261 ชุดกรไกวาวล์บายพาส เทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P2262 ไม่พบชุดกรไกความดันเทอร์โบ
P2263 การทำงานระบบบูทเทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จ
P2264 วงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน
P2265 การทำงานวงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน
P2266 วงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน ต่ำ
P2267 วงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน สูง
P2268 วงจรเซนเซอร์ในน้ำมัน ขาดช่วง
P2269 สภาพน้ำในน้ำมัน
P2270 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เบาบาง (เเบงค์1 เซนเซอร์2)
P2271 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์1 เซนเซอร์2)
P2272 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เบาบาง (เเบงค์1 เซนเซอร์2)
P2273 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์2เซนเซอร์2)
P2274 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เบาบาง(เเบงค์2เซนเซอร์3)
P2275 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์1เซนเซอร์3)
P2276 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ เบาบาง (เเบงค์2เซนเซอร์3)
P2277 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ หนา (เเบงค์2เซนเซอร์3)
P2278 สัณญาณอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ สลับเปลี่ยน เเบงค์1 เซนเซอร์3/เเบงค์2 เซนเซอร์3
P2279 ระบบไอดีรั่ว
P2280 เเอร์โฟล/ไอดีรั๋ว ระหว่างตัวกรองอากาศเเละเเอร์โฟล์
P2281 ไอดีรั๋ว ระหว่างตัวปีกผีเสื้อเเละเเอร์โฟล์
P2282 ไอดีรั๋ว ระหว่างตัวปีกผีเสื้อเเละวาวล์ไอดี
P2283 วงจรเซนเซอร์ควบคุมความดันหัวฉีด
P2284 การทำงานวงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด
P2285 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด ต่ำ
P2286 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด สูง
P2287 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด ขาดช่วง
P2288 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีดสูงมากเกินไป
P2289 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด สูงมากเกินไป-เครื่องยนต์ดับ
P2290 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด ต่ำเกินไป
P2291 วงจรเซนเซอร์ควบความความดันหัวฉีด ต่ำเกินไป-เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด (Cranking)
P2292 วงจรเซนเซอร์ควบคุมความดันหัวฉีด บกพร่อง
P2293 การทำงานปรับความดันน้ำมันเชื้อเพลิง #2
P2294 วงจรควบคุมปรับความดันน้ำมันเชื้อเพลิง #2
P2295 วงจรควบคุมปรับความดันน้ำมันเชื้อเพลิง #2 ต่ำ
P2296 วงจรควบคุมปรับความดันน้ำมันเชื้อเพลิง #2 สูง
P2297 อ๊อกชิเจนเซนเซอร์ ทำงานไม่ถูกต้องขณะลดความเร็ว (เเบงค์1เซนเซอร์1)
P2298 อ๊อกชิเจนเซนเซอร์ ทำงานไม่ถูกต้องขณะลดความเร็ว (เเบงค์2เซนเซอร์1)
P2299 ต่ำเเหน่งคันเยียบเบรค / ต่ำเเหน่งคันเร่ง ไม่ถูกต้อง
P2300 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “A” ต่ำ
P2301 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “A” สูง
P2302 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “A”
P2303 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “B” ต่ำ
P2304 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “B” สูง
P2305 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “B”
P2306 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “C” ต่ำ
P2307 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “C” สูง
P2308 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “C”
P2309 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “D” ต่ำ
P2310 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “D” สูง
P2311 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “D”
P2312 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “E” ต่ำ
P2313 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “E”
P2314 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “E”
P2315 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “F” ต่ำ
P2316 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “F” สูง
P2317 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “F”
P2318 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “G” ต่ำ
P2319 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “G” สูง
P2320 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “G”
P2321 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “H” ต่ำ
P2322 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “H” สูง
P2323 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “H”
P2324 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “H”
P2325 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “I” ต่ำ
P2326 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “I”
P2327 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “J” ต่ำ
P2328 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “J” สูง
P2329 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “J”
P2330 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “K” ต่ำ
P2331 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “K” สูง
P2332 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “K”
P2333 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “L” ต่ำ
P2334 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงต่ำ “L” สูง
P2335 วงควบคุมคอยล์จุดระเบิดไฟฟ้าเเรงสูง “L”
P2336 น๊อกสูบที่ 1
P2337 น๊อกสูบที่ 2
P2338 น๊อกสูบที่ 3
P2339 น๊อกสูบที่ 4
P2340 น๊อกสูบที่ 5
P2341 น๊อกสูบที่ 6
P2342 น๊อกสูบที่ 7
P2343 น๊อกสูบที่ 8
P2344 น๊อกสูบที่ 9
P2345 น๊อกสูบที่ 10
P2346 น๊อกสูบที่ 11
P2347 น๊อกสูบที่ 12
P2400 วงจรควบคุมปั๊มรั่วระบบไอเสียระเหย เปิด
P2401 วงจรควบคุมปั๊มรั่วระบบไอเสียระเหย ต่ำ
P2402 วงจรควบคุมปั๊มรั่วระบบไอเสียระเหย สูง
P2403 วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย
P2404 การทำงาน วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย
P2405 วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย ต่ำ
P2406 วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย สูง
P2407 วงจรรับรู้ปั๊มรั่วไนระบบไอเสียระเหย ขาดช่วงบกพร่อง
P2408 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน
P2409 การทำงานวงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน
P2410 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน ต่ำ
P2411 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน สูง
P2412 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ ฝาน้ำมัน ขาดช่วง บกพร่อง
P2413 การทำงานระบบหมุนเวียนอากาสไอเสีย
P2414 เซนเซอร์ ตัวอย่างไอเสีย บกพร่อง (เเบงค์1เซนเซอร์2)
P2415 เซนเซอร์ ตัวอย่างไอเสีย บกพร่อง (เเบงค์2เซนเซอร์2)
P2416 สันญาณอ๊อกชิเจนสลับเปลี่ยน (เเบงค์1เซนเซอร์2) (เเบงค์1เซนเซอร์3)
P2417 สันญาณอ๊อกชิเจนสลับเปลี่ยน (เเบงค์2เซนเซอร์2) (เเบงค์2เซนเซอร์3)
P2418 วงจรควบคุมวาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสียเปิด
P2419 วงจรควบคุมวาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสีย ต่ำ
P2420 วงจรควบคุมวาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสีย สูง
P2421 วาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสีย เปิด
P2422 วาวล์สวิทช์ชิ่งระบบไอดีระเหยไอเสีย ปิด
P2423 ประสิทธิภาพเเค๊ตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า เเบงค์ 1
P2424 ประสิทธิภาพเเค๊ตตาไล้ท์ติกส์ต่ำกว่าทางเข้า เเบงค์ 2
P2500 วงจรดวงไฟเจนเนอร์เรเตอร์ ขั้วซ้าย ต่ำ
P2501 วงจรดวงไฟเจนเนอร์เรเตอร์ ขั้วซ้าย สูง
P2502 เเรงเคลื่อนไฟฟ้าระบบไฟชาร์จ
P2503 เเรงเคลื่อนไฟฟ้าระบบไฟชาร์จ ต่ำ
P2504 เเรงเคลื่อนไฟฟ้าระบบไฟชาร์จ สูง
P2505 สัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค
P2506 การทำงานสัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค
P2507 สัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค ต่ำ
P2508 สัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค สูง
P2509 สัณไฟเข้าEcm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค ขาดช่วง
P2510 การทำงานวงจรรับรู้รีเลย์Ecm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค
P2511 วงจรรับรู้รีเลย์Ecm/Pcm power โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลกทริค ขาดช่วง
P2512 วงจรบันทึกค่าระเอียด เปิด
P2513 วงจรบันทึกค่าระเอียด ต่ำ
P2514 วงจรบันทึกค่าระเอียด สูง
P2515 วงจรเซนเซอร์ความดันน้ำยาเเอร์คอมเพรสเซอร์ “B”
P2516 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความดันน้ำยาเเอร์คอมเพรสเซอร์ “B”
P2517 วงจรเซนเซอร์ความดันน้ำยาเเอร์คอมเพรสเซอร์ “B” ต่ำ
P2518 วงจรเซนเซอร์ความดันน้ำยาเเอร์คอมเพรสเซอร์ “B” สูง
P2519 วงจรคอมเพรสเซอร์ “A”
P2520 วงจรคอมเพรสเซอร์ “A” ต่ำ
P2521 วงจรคอมเพรสเซอร์ “A” สูง
P2522 วงจรคอมเพรสเซอร์ “B”
P2523 วงจรคอมเพรสเซอร์ “B” ต่ำ
P2524 วงจรคอมเพรสเซอร์ “B” สูง
P2525 วงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่น
P2526 การทำงานวงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่ม
P2527 วงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่น ต่ำ
P2528 วงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่น สูง
P2529 วงจรรับรู้ความดันถังเเวคคั่น ขาดช่วง
P2530 วงจรตำเเหน่ง RUN สวิทช์จุดระเบิด
P2531 วงจรตำเเหน่ง RUN สวิทช์จุดระเบิด ต่ำ
P2532 วงจรตำเเหน่ง RUN สวิทช์จุดระเบิด สูง
P2533 วงจรตำเเหน่ง RUN/Start สวิทช์จุดระเบิด
P2534 วงจรตำเเหน่ง RUN/Start สวิทช์จุดระเบิด ต่ำ
P2535 วงจรตำเเหน่ง RUN/Start สวิทช์จุดระเบิด สูง
P2536 วงจรต่ำเเหน่ง ACCESSORY สวิทช์จุดระเบิด
P2537 วงจรต่ำเเหน่ง ACCESSORY สวิทช์จุดระเบิด ต่ำ
P2538 วงจรต่ำเเหน่ง ACCESSORY สวิทช์จุดระเบิด สูง
P2539 วงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง
P2540 การทำงานวงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง
P2541 วงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง ต่ำ
P2542 วงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง สูง
P2543 วงจรเซนเซอร์ระบบความดันต่ำน้ำมันเช์้อเพลิง ขาดช่วง
P2544 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “A”
P2545 การทำงานสัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “A”
P2546 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “A” ต่ำ
P2547 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “A” สูง
P2548 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “B”
P2549 การทำงานสัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “B”
P2550 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “B” ต่ำ
P2551 สัณญาณเเรงบิด mri (Managemcnt Requast input ) “B” สูง
P2552 วงจรปีกผีเสื้อ/หยุดน้ำมัน
P2553 การทำงานวงจรปีกผีเสื้อ/หยุดน้ำมัน
P2554 วงจรปีกผีเสื้อ/หยุดน้ำมัน ต่ำ
P2555 วงจรปีกผีเสื้อ/หยุดน้ำมัน สูง
P2556 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์
P2557 การทำงานวงจรสวิทช์/เซนเซอร์ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์
P2558 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์ ต่ำ
P2559 วงจรสวิทช์/เซนเซอร์ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์ สูง
P2560 ระดับความหล่อเย็นเครื่องยนต์ ต่ำ
P2600 วงจรควบคุมหล่อเย็น เปิด
P2601 การทำงานวงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็น
P2602 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็น ต่ำ
P2603 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็น สูง
P2604 การทำงานวงจรอุ่นไอดี “A”
P2605 วงจรอุ่นไอดี “A” เปิด
P2606 การทำงานวงจรอุ่นไอดี “B”
P2607 วงจรอุ่นไอดี “B” ต่ำ
P2608 วงจรอุ่นไอดี “B” สูง
P2609 การทำงานระบบอุ่นไอดี
P2610 การทำงานไทม์ ECM/PCM โมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลคทริค/ภายในเครื่องยนต์ปิด
P2611 วงจรควบคุมวาวล์จ่ายน้ำยาเเอร์คอมเพรสเชอร์ เปิด
P2612 วงจรควบคุมวาวล์จ่ายน้ำยาเเอร์คอมเพรสเชอร์ ต่ำ
P2613 วงจรควบคุมวาวล์จ่ายน้ำยาเเอร์คอมเพรสเชอร์ สูง
P2614 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยว เปิด
P2615 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยว ต่ำ
P2616 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาลูกเบี้ยว สูง
P2617 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาข้อเหวี่ยง เปิด
P2618 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาข้อเหวี่ยง ต่ำ
P2619 วงจรสัณญาณจ่ายไฟตำเเหน่งเพลาข้อเหวี่ยง สูง
P2620 วงจรจ่ายไฟตำเเหน่งปีกผีเสื้อ เปิด
P2621 วงจรจ่ายไฟตำเเหน่งปีกผีเสื้อ ต่ำ
P2622 วงจรจ่ายไฟตำเเหน่งปีกผีเสื้อ สูง
P2623 วงจรปรับความดันหัวฉีด เปิด
P2624 วงจรปรับความดันหัวฉีด ต่ำ
P2625 วงจรปรับความดันหัวฉีด สูง
P2626 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim เปิด (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
P2627 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim ต่ำ (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
P2628 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim สูง (เเบงค์1 เซนเซอร์1)
P2629 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim เปิด (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
P2630 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim ต่ำ (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
P2631 วงจรอ๊อกชิเจนเซนเซอร์ Pumpimg Trim สูง (เเบงค์2 เซนเซอร์1)
P2632 วงจรควบคุมป๊มน้ำมันเชือเพลิง “B” เปิด
P2633 วงจรควบคุมป๊มน้ำมันเชือเพลิง “B” ต่ำ
P2634 วงจรควบคุมป๊มน้ำมันเชือเพลิง “B” สูง
P2635 การทำงานไหลต่ำปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง “A”
P2636 การทำงานไหลต่ำปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง “B”
P2637 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “A”
P2638 การทำงานสัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “A”
P2639 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “A” ต่ำ
P2640 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “A” สูง
P2641 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “B”
P2642 การทำงานสัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “B”
P2643 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “B” ต่ำ
P2644 สัณญาณเเรงบิด MFS (Management facd Signai) “B” สูง
P2645 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์1)
P2646 การทำงานวงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์1) ปิด
P2647 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์1) เปิด
P2648 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์1) ต่ำ
P2649 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์1) สูง
P2650 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์1) เปิด
P2651 การทำงานวงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์1) ปิด
P2652 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์1) เปิด
P2653 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์1) ต่ำ
P2654 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์1) สูง
P2655 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์2) เปิด
P2656 การงานวงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์2) ปิด
P2657 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์2) เปิด
P2658 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์2) ต่ำ
P2659 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “A” (แบงค์2) สูง
P2660 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์2) เปิด
P2661 การทำงานวงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์2) ปิด
P2662 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์2) เปิด
P2663 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์2) ต่ำ
P2664 วงจรควบคุมเดื่องกดลิ้น “B” (แบงค์2) สูง
P2700 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ “A”
P2701 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ “B”
P2702 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ “C”
P2703 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ “D”
P2704 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ “E”
P2705 การทำงานเเรงเสียดทานระบบเกียร์ “F”
P2706 Shift โซลินอยด์ “F”
P2707 การทำงานShift โซลินอยด์ “F” ปิด
P2708 Shift โซลินอยด์ “F” เปิด
P2709 Shift โซลินอยด์ “F” ไฟฟ้า
P2710 Shift โซลินอยด์ “F” ขาดช่วง
P2711 กลไกลเกียร์หลุดออกมา
P2712 ชุดไฮดรคลิคเพาเวอร์ รั่ว
P2713 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “D”
P2714 การทำงานควบคุมความดันโซลินอยด์ “D” ปิด
P2715 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “D”เปิด
P2716 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “D” ไฟฟ้า
P2717 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “D” ขาดช่วง
P2718 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “D” เปิด
P2719 การทำงานวงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “D”
P2720 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “D” ต่ำ
P2721 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “D” สูง
P2722 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “E”
P2723 การทำงานควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” ปิด
P2724 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” เปิด
P2725 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” ไฟฟ้า
P2726 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” ขาดช่วง
P2727 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” เปิด
P2728 การทำงานวงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “E”
P2729 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” ต่ำ
P2730 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “E” สููง
P2731 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “F”
P2732 การทำงานควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” ปิด
P2733 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” เปิด
P2734 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” ไฟฟ้า
P2735 ควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” ขาดช่วง
P2736 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” เปิด
P2737 การทำงานวงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “F”
P2738 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” ต่ำ
P2739 วงจรควบคุมความดันโซลินอยด์ “F” สูง
P2740 วงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ “B”
P2741 การทำงานวงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ “B”
P2742 วงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ “B” ต่ำ
P2743 วงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ “B” สูง
P2744 วงจรอุณภูมิมันน้ำมันเกียร์ “B” ขาดช่วง
P2745 เซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “B”
P2746 การทำงานเซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “B”
P2747 เซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “B” ไม่มีสัณญาณ
P2748 เซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “B” ขาดช่วง
P2749 เซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “C”
P2750 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “C”
P2751 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “C” ไม่มีสัณญาณ
P2752 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเพลากลาง “C” ขาดช่วง
P2753 วงจรควบคุมหล่อเย็นน้ำมันเกียร์ เปิด
P2754 วงจรควบคุมหล่อเย็นน้ำมันเกียร์ ต่ำ
P2755 วงจรควบคุมหล่อเย็นน้ำมันเกียร์ สูง
P2756 โซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์
P2757 การทำงานโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ปิด
P2758 โซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ เปิด
P2759 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์
P2760 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ขาดช่วง
P2761 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ เปิด
P2762 การทำงานวงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์
P2763 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ สูง
P2764 วงจรไฟฟ้าโซลินอยด์คอบคุมความดันทอร์คอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ต่ำ
P2765 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเทอร์บาย “B”
P2766 การทำงานวงจรเซนเซอร์ความเร็วเทอร์บาย “B”
P2767 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเทอร์บาย “B” ไม่มีสัณญาณ
P2768 วงจรเซนเซอร์ความเร็วเทอร์บาย “B” ขาดช่วง
P2769 วงจรคคอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ ต่ำ
P2770 วงจรคคอนเวิร์ทเตอร์คลัทช์ สูง
P2A00 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์1เซนเซอร์1)
P2A01 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์1เซนเซอร์2)
P2A23 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์1เซนเซอร์3)
P2A03 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์2เซนเซอร์1)
P2A04 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์2เซนเซอร์2)
P2A05 การทำงานวงจรเซนเซอร์อ๊อกซิเจนเซนเซอร์ (เเบงค์2เซนเซอร์3)
P3400 ระบบกระบอกสูบ
P3401 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่1 เปิด
P3402 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่ 1
P3403 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่ 1 ต่ำ
P3404 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่ 1 สูง
P3405 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 1 เปิด
P3406 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 1
P3407 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 1 ต่ำ
P3408 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 1 สูง
P3409 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 เปิด
P3410 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2
P3411 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 ต่ำ
P3412 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 สูง
P3413 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 เปิด
P3414 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 ต่ำ
P3415 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 ต่ำ
P3416 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 2 สูง
P3417 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 เปิด
P3418 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่3
P3419 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 ต่ำ
P3420 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 สูง
P3421 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 เปิด
P3422 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่3
P3423 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 ต่ำ
P3424 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่3 สูง
P3425 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่4 เปิด
P3426 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่4
P3427 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่4 ต่ำ
P3428 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่4 สูง
P3429 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่4 เปิด
P3430 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่4
P3431 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่4 ต่ำ
P3432 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่4 สูง
P3433 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่5 เปิด
P3434 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่5
P3435 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่5 ต่ำ
P3436 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่5 สูง
P3437 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่5 เปิด
P3438 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่5
P3439 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่5 ต่ำ
P3440 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่5 สูง
P3441 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่6 เปิด
P3442 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่6
P3443 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่6 ต่ำ
P3444 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่6 สูง
P3445 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่6 เปิด
P3446 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่6
P3447 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่6 ต่ำ
P3448 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่6 สูง
P3449 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่7 เปิด
P3450 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่7
P3451 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่7ต่ำ
P3452 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่7สูง
P3453 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่7เปิด
P3454 การทำงานควบคุมไอเสีย สูบ ที่7
P3455 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่7 ต่ำ
P3456 วงจรควบคุมไอเสีย /สูบที่7 สูง
P3457 วงจรควบคุมไอเสียสูบที่ 8เปิด
P3458 การทำงานควบคุมไอดี /สูบที่ 8
P3459 วงจรควบคุมไอดี / สูบที่8 ต่ำ
P3460 วงจรควบคุมไอดี / สูบที่8 สูง
P3461 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่8 เปิด
P3462 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่8
P3463 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่8ต่ำ
P3464 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่8สูง
P3465 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่9เปิด
P3466 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่9
P3467 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่9 ต่ำ
P3468 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่9 สูง
P3469 วงจรควบคุมไอเสีย / สูบที่ 9เปิด
P3470 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่9
P3471 วงจรควบคุมไอเสียสูบที่ 9 ต่ำ
P3472 วงจรควบคุมไอเสียสูบที่ 9 สูง
P3473 วงจรควบคุมไอดีสูบที่ 10 เปิด
P3474 การทำงานวงจรควบคุมไอดี / สูบที่ 10
P3475 วงจรควบคุมไอดี / สูบที่ 10 ต่ำ
P3476 วงจรควบคุมไอดี / สูบที่ 10 สูง
P3477 วงจรควบไอเสีย / สูบที่ 10 เปิด
P3478 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย / สูบที่ 10
P3479 วงจรควบไอเสีย / สูบที่ 10 ต่ำ
P3480 วงจรควบไอเสีย / สูบที่ 10 สูง
P3481 วงจรควบไอดี/สูบที่11
P3482 การทำงานวงจรควบไอดี/สูบที่11 เปิด
P3483 วงจรควบไอดี/สูบที่11 ต่ำ
P3484 วงจรควบไอดี/สูบที่11 สูง
P3485 วงจรควบไอเสีย/สูบที่ 11 เปิด
P3486 การทำงานวงจรควบไอเสีย/สูบที่ 11
P3487 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 11 ต่ำ
P3488 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่ 11 สูง
P3489 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่ 12 เปิด
P3490 การทำงานวงจรควบคุมไอดี/สูบที่12
P3491 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่12 ต่ำ
P3492 วงจรควบคุมไอดี/สูบที่12 สูง
P3493 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่12 เปิด
P3494 การทำงานวงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่12
P3495 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบที่12 ต่ำ
P3496 วงจรควบคุมไอเสีย/สูบ ที่12 สูง
P0A00 วงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า
P0A01 การทำงานวงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า
P0A02 วงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า ต่ำ
P0A03 วงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า สูง
P0A04 วงจรเซนเซอร์ อุณภูมิหล่อเย็นมอร์เตอร์ไฟฟ้า ขาดช่วง
P0A05 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็นมอเตอร์ไฟฟ้า เปิด
P0A06 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็นมอเตอร์ไฟฟ้า ต่ำ
P0A07 วงจรควบคุมปั๊มหล่อเย็นมอเตอร์ไฟฟ้า สูง
P0A08 วงจรสถานะภาพ กระเเสไฟฟ้า DC/DC คอมเวิร์ทเตอร์
P0A09 วงจรสถานะภาพ กระเเสไฟฟ้า DC/DC คอมเวิร์ทเตอร์ ต่ำ
P0A10 วงจรสถานะภาพ กระเเสไฟฟ้า DC/DC คอมเวิร์ทเตอร์ สูง
P0A11 วงจรสถานะภาพการทำงาน กระเเสไฟฟ้า DC/DC เปิด
P0A12 วงจรสถานะภาพการทำงาน กระเเสไฟฟ้า DC/DC ต่ำ
P0A13 วงจรสถานะภาพการทำงาน กระเเสไฟฟ้า DC/DC สูง
P0A14 วงจรควบคุมยึดเครื่องยนต์ เปิด
P0A15 วงจรควบคุมยึดเครื่องยนต์ ต่ำ
P0A16 วงจรควบคุมยึดเครื่องยนต์ สูง
P0A17 วงจรเซนเซอร์ทอร์ค มอร์เตอร์
P0A18 การทำงานวงจรเซนเซอร์ทอร์คมอร์เตอร์
P0A19 วงจรเซนเซอร์ทอร์คมอร์เตอร์ ต่ำ
P0A20 วงจรเซนเซอร์ทอร์คมอร์เตอร์ สูง
P0A21 วงจรเซนเซอร์ทอร์คมอร์เตอร์ ขาดช่วง
P0A22 วงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์
P0A23 การทำงานวงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์
P0A24 วงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์ ต่ำ
P0A25 วงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์ สูง
P0A26 วงจรเซนเซอร์ทอร์คเยนเนอเรเตอร์ ขาดช่วง
P0A27 วงจรเพาเวอร์เเบตเตอร์รี่ ปิด
P0A28 วงจรเพาเวอร์เเบตเตอร์รี่ เปิด
P0A29 วงจรเพาเวอร์เเบตเตอร์รี่ สูง
U0001 การติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN RUS
U0002 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS
U0003 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS+ เปิด
U0004 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS+ ต่ำ
U0005 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS+ สูง
U0006 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS- เปิด
U0007 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS- ต่ำ
U0008 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS- สูง
U0009 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเร็วสูง CAN BUS- ลัดวงจรที่ Bus +
U0010 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS
U0011 การทำงานการติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS
U0012 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS + เปิด
U0013 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS + ปิด
U0014 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS + สูง
U0015 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS – เปิด
U0016 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS – ต่ำ
U0017 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS – สูง
U0018 การติดต่อสื่อสารความเป็นปานกลาง CAN BUS – ลัดวงจรที่ BUS+
U0019 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS
U0020 การทำงานติดต่อสื่อสารความเร็ว ต่ำ CAN BUS
U0021 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS + เปิด
U0022 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS + ปิด
U0023 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS + สูง
U0024 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS – เปิด
U0025 การติดต่อสือสารความเร็วต่ำ CAN BUS – ต่ำ
U0026 การติดต่อสื่อสารความเร็วต่ำ CAN BUS – สูง
U0027 การติดต่อสื่อสารความเร็วต่ำ CAN BUS – ลัดวงจรที่ BUS+
U0028 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A
U0029 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A
U0030 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A + เปิด
U0031 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A + ปิด
U0032 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A + สูง
U0033 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A – เปิด
U0034 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A – ต่ำ
U0035 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A – สูง
U0036 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS A – ลัดวงจรที่BUS+
U0037 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B
U0038 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B
U0039 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B+เปิด
U0040 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B+ต่ำ
U0041 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B+ สูง
U0042 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B- เปิด
U0043 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B- ต่ำ
U0044 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B- สูง
U0045 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS B- ลังวงจรที่ BUS B+
U0046 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C
U0047 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C
U0048 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C + เปิด
U0049 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C + ต่ำ
U0050 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C + สูง
U0051 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C-เปิด
U0052 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C-ต่ำ
U0053 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C-สูง
U0054 การติดต่อสื่อสารรถยนต์BUS C -ลัดวงจร BUS+
U0055 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D
U0056 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D
U0057 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D + เปิด
U0058 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D + ต่ำ
U0059 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D + สูง
U0060 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D – เปิด
U0061 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D – ต่ำ
U0062 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D – สูง
U0063 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS D – ลัดวงจรBUS D +
U0064 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E
U0065 การทำงานการติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E
U0066 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E +เปิด
U0067 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E + ต่ำ
U0068 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E + สูง
U0069 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E – เปิด
U0070 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E – ต่ำ
U0071 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E – สูง
U0072 การติดต่อสื่อสารรถยนต์ BUS E – ลัดวงจรที่ BUS D +
U0073 การติดต่อสื่อสารควบคุมโมดุล BUS OFF
U0100 ไม่สารมารถติดต่อสือสารกับ โมดุลควบคุมเครื่องยนต์ / อีเลคทริค (ECM/PCM)”A”
U0101 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับโมดุลควบคุมระบบเกียร์ (TCM)
U0102 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Transfer Cace Control module
U0103 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gear Shift Module
U0104 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมความเร็ว
U0105 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมหัวฉีด
U0106 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมหัวเผา
U0107 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมปีกผีเสื้อ
U0108 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
U0109 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
U0110 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมมอร์เตอร์ขับ
U0111 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมพลังงานเเบตรี่”A”
U0112 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ไมดุลควบคุมำพลังงานเเบตรี่”B”
U0113 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ชุดควบคุมข้อมูลไอเสีย
U0114 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมคลัทช์ขับ4ล้อ
U0115 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ECM/PCM “B”
U0121 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมระบบเบรค ABS
U0122 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมขับเคลื่อนรถยนต์
U0123 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลเซนเซอร์ Yaw RAte
U0124 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลเซนเซอร์คันเร่ง
U0125 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลเซนเซอร์คันเร่งหลายเพลา
U0126 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลเซนเซอร์มุมมองศาพวงมาลัย
U0127 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมความดันยางล้อ
U0128 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบรคมือ
U0129 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมควบคุมระบบเบรค
U0130 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมพวงมาลัย
U0131 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์
U0132 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมระดับการขับ
U040 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง
U0141 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง “A”
U0142 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง “B”
U0143 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง “C”
U0144 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง “D”
U0145 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตัวถัง “E”
U0146 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway “A”
U0147 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway “B”
U0148 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway “C”
U0149 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway “D”
U0150 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Gateway “E”
U0151 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Restraints
U0152 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Restraints (ข้างซ้าย)
U0153 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Restraints (ข้างขวา
U0154 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Oecupant Sening
U0155 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมไฟเเสดงบนเเผงหน้าปทัม์
U0156 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ข้อมูลส่วนกลาง “A”
U0157 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ข้อมูลส่วนกลาง “B”
U0158 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Head Up Display
U0159 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Parking Assist
U0160 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเสียวดังเตือน
U0161 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Campass
U0162 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม navigation Display
U0163 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม navigation Control
U0164 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ฮีตเตอร์ เเละ ความเย็น
U0165 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ฮีตเตอร์ เเละ ความเย็น (หลัง)
U0166 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ช่วยอุ่นร้อน
U0167 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Vehicle lmmobillzer
U0168 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ความปลอดภัยรถยนต์
U0169 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม หลังคาซันรูฟ
U0170 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor A”
U0171 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor B”
U0172 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor C”
U0173 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor D”
U0174 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor E”
U0175 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor F”
U0176 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor G”
U0177 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor H”
U0178 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor I”
U0179 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม “Restraints system Sensor J”
U0180 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ไฟส่องสว่างอัตโนมัติ
U0181 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ระดับดวงไฟใหญ่
U0182 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ระดับดวงไฟ หน้า
U0183 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม ระดับดวงไฟ หลัง
U0184 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ วิทยุ
U0185 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม เสาอากาศ
U0186 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ เเอมปิฟายวิทยุ
U0187 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม การเล่น/เปลี่ยน เเผ่นCD Digiitel “A”
U0188 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม การเล่น/เปลี่ยน เเผ่นCD Digiitel “B”
U0189 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม การเล่น/เปลี่ยน เเผ่นCD Digiitel “C”
U0190 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม การเล่น/เปลี่ยน เเผ่นCD Digiitel “D”
U0191 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ทีวี
U0192 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ pc computer คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
U0193 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม วิทยุดิจิตอลส่วนตัว
U0194 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม วิทยุดิจิตอล “A”
U0195 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม วิทยุดิจิตอล “B”
U0196 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ ความบันเทิงเบาะนัง หลัง
U0197 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมโทรสัพ
U0198 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลโทรศัพร์อัตโนมัติ
U0199 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “A
U0200 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “B”
U0201 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “C”
U0202 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “D”
U0203 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “E”
U0204 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “F
U0205 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมประตู “G”
U0206 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุม Folding Top
U0207 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมการเคลื่อน เปิด ปิด หลัง คา
U0208 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบาะนัง “A”
U0209 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบาะนัง “B”
U0210 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบาะนัง “C’
U0211 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเบาะนัง “D”
U0212 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมคอพวงมาลัย
U0213 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมกระจกมองหลังข้าง
U0214 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ รีโมทการทำงาน
U0215 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “A”
U0216 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “B”
U0217 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “C”
U0218 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “D”
U0219 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “E”
U0220 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “F”
U0221 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ สวิทช์ประตู “G”
U0222 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “A
U0223 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “B”
U0224 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “C”
U0225 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “D”
U0226 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “E”
U0227 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “F”
U0228 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ มอร์เตอร์ประตูหน้าต่าง “G”
U0229 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลHeated Steering Wheel
U0230 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลประตู
U0231 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลรู้ฝนตก
U0232 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตวรจจับสิ่งกีดขว้างด้านข้าง (ซ้าย)
U0233 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมตวรจจับสิ่งกีดขว้างด้านข้าง (ขว้า)
U0234 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ โมดุลควบคุมเรียกซ้ำความสดวกสบาย
U0235 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเซนเซอร์รักษาความเร็ว
U0300 โมดุลควบคุมซอฟต์เเวร์ไม่รับกัน
U0301 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมเครื่องยนต์/อีเลคทริค (ECM/PCM)
U0302 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมระบบเกียร์
U0303 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุม Transfer Case
U0304 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุม Gear Fhift
U0305 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมความเร็ว
U0306 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
U0307 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมหัวเผา
U0308 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมปีกผีเสื้อ
U0309 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมจ่ายน้ำมัน
U0310 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมปั๊มจ่ายน้ำมัน
U0311 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมมอเตอร์ขับ
U0312 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมพลังงานเเบตรี่ “A”
U0313 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมพลังงานเเบตรี่ “B”
U0314 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมคลัทช์ขับเคลื่อน4ล้อ
U0315 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมระบบเบรค ABS
U0316 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมรถขับเคลื่อน
U0317 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมควบคุมเบครมือ
U0318 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมเบรค
U0319 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมพวงมาลัย
U0320 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมพวงมาลัยเพาเวอร์
U0321 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมระดับการขับ
U0322 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมตัวถัง
U0323 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมดวงไฟหน้าปัทม์
U0324 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมฮีตเตอร์ เเละ ความเย็น
U0325 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมห้องช่วยอุ่นร้อน
U0326 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุม lmmoditizer
U0327 ซอฟต์เเวร์ไม่รับกับโมดุลควบคุมปลอดไฟรถยนต์

Standard Delivery เช็คพัสดุ ,ไปรษณีย์ไทย,ตรวจสอบสถานะพัสดุ,EMS,ลงทะเบียน
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart